جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده 1 - مبلغ معاملات جزئی که در ماده 2 آیین نامه معاملات دولتی مصوب
یازدهم مهر ماه 1334 کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی حداکثر پنجاه
هزار ریال تعیین شده در مورد وزارت جنگ به حداکثر یکصد و پنجاه هزار ریال
افزایش داده می شود.
ماده 2 - وزارت جنگ مجاز است در موارد استثنایی نسبت به انجام
معامله ای که ضرورت و فوریت داشته باشد و حداکثر مبلغ آن از 300 هزار ریال
تجاوز نکند با تشخیص و موافقت وزیر جنگ بدون انجام تشریفات مناقصه اقدام
نماید.
تبصره - رعایت مفاد ماده 4 آیین نامه معاملات دولتی و تبصره های آن و
صرفه و صلاح دولت در هر مورد باید ملحوظ گردد.
ماده 3 - وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر سه ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در جلسه روز
یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 22/7/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :