جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده واحده - موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت کشاورزی مجاز است
مقدار سیزده هزار و پانصد و سی و هفت متر و نیم مربع از اراضی ایستگاه
کشاورزی بهبهان را به شرح زیر به جمعیت شیر و خورشید سرخ بهبهان و بانک
ساختمانی به طور رایگان واگذار نماید:
1 - جهت احداث درمانگاه به جمعیت شیر و خورشید بهبهان 3525 متر مربع
2 - جهت احداث چهارده باب خانه های سازمانی در شهر بهبهان به بانک
ساختمانی .
5/10012 متر مربع
تبصره - بانک ساختمانی موظف است پس از اتمام ساختمان خانه های مزبور
زمین واگذاری وزارت کشاورزی را به طور رایگان به سازمانهای دولتی واگذار
نماید.
وزارتخانه های کشاورزی و کشور و آبادانی و مسکن مامور اجرای این قانون
هستند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب
بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی تقدیم شده بود در جلسه روز
یکشنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز شنبه نهم آبان ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده
است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :