جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده 1 - با توجه به ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
مصوب سی ام تیر ماه 1336 به افسران و درجه داران و دانشجویان و هنرجویان و
هنرآموزان رسته های مخصوص نیروی هوایی که در سازمان نیروی مزبور خدمت
می نمایند فوق العاده سختی خدمت هوایی ماهیانه طبق مقررات آیین نامه پرداخت
می گردد.
ماده 2 - میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی افسران به شرح زیر تعیین
می گردد:
الف - رشته های خلبانی و ناوبری .
1 - افسران خلبان هواپیماهای جت شکاری و جتهای مشابه (از نظر پروازی )
تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) هشتاد درصد (80%) حقوق درجه مربوطه و از
سرتیپی به بالا هشتاد درصد (80%) حقوق درجه سرهنگی .
2 - افسران خلبان فرمانده و خلبان یکم هواپیماهای حمل و نقل جت
(ملخ دار و بی ملخ ) تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) شصت و پنج درصد(65%) حقوق
درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا شصت و پنج درصد (65%) حقوق درجه سرهنگی و
افسران خلبان فرمانده و خلبان یکم سایر هواپیماهای حمل و نقل تا درجه
سرهنگی پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا
پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه سرهنگی .
3 - افسران خلبان سایر هواپیماهای عملیاتی و سایر خلبانان هواپیماهای
حمل و نقل و افسران ناوبر تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) پنجاه درصد (50%)
حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا پنجاه درصد (50%) حقوق درجه سرهنگی .
ب - سایر رشته های تخصصی نیروی هوایی .
1 - افسران رشته های تخصصی که دارای درجه مهارت نهایی بوده و سازمانا
و عملا در مشاغل تخصصی مشغول خدمت هستند امرا بیست و پنج درصد (25%) حقوق
درجه سرهنگی - افسران ارشد بیست و پنج درصد (25%) و افسران جز سی درصد
(30%) حقوق درجه مربوطه .
2 - افسران رشته های تخصصی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی
بوده و به علت مقتضیات و مصالح خدمتی سازمانا یا عملا در مشاغل عمومی خدمت
می نمایند امرا پانزده درصد (15%) حقوق درجه سرهنگی - افسران ارشد و جز
پانزده درصد (15%)حقوق درجه مربوطه .
3 - افسران رشته های تخصصی که دارای درجه مهارت نهایی نبوده ولی عملا و
سازمانا در مشاغل تخصصی کار می کنند امرا پانزده درصد (15%) حقوق درجه
سرهنگی افسران ارشد و جز پانزده درصد (15%) حقوق درجه مربوطه .
4 - امرا و افسران ارشد متخصص فعلی (در تاریخ تصویب این آیین نامه ) که
عملا و سازمانا در مشاغل عمومی کار می کنند امرا به میزان ده درصد(10%)
حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد به میزان ده درصد (10%) حقوق درجه
مربوطه .
تبصره 1 - اگر بنا به مصالح خدمتی به افسران رشته های تخصصی که دارای
درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد
فوق العاده سختی خدمت این گونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوایی
تا یک سال تغییر نخواهد نمود و پس از آن از لحاظ دریافت فوق العاده سختی
خدمت مشمول مقررات قسمت (2) بند ب این ماده خواهند بود و چنانچه قبل از
پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجددا سازمانا و عملا در
مشاغل تخصصی به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق العاده سختی
خدمت مندرج در قسمت (1) بند ب ماده 2 استفاده خواهند نمود و چنانچه مدت
خدمت این گونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب
مجدد در مشاغل تخصصی پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت
(1) از بند (ب ) این ماده خواهند بود.
تبصره 2 - به افسران فنی جز فارغ التحصیل دانشکده و آموزشگاههای افسری
جز فنی نیروی هوایی که فعلا در مشاغل عمومی آن نیرو به خدمت مشغولند و
مهارت نهایی ندارند از تاریخ تصویب این آیین نامه حداکثر تا یک سال تمام
مهلت داده می شود که خود را برای گذراندن آزمایش تخصصی در یکی از رشته های
نگهداری هواپیما الکترونیک - سیستمهای اسلحه و تدارکات آماده نمایند
فوق العاده سختی خدمت این قبیل افسران به شرح زیر پرداخت خواهد شد.
الف - به افسرانی که از عهده آزمایش مربوطه برآیند و سازمانا و عملا
در مشاغل تخصصی شغلی محول گردد حداقل تا دو سال از تاریخ انتصاب پانزده
درصد (15%) حقوق درجه مربوطه و پس از انقضا دو سال در صورت پیشنهاد واحد
مربوطه و تایید کمیسیون طبقه بندی مبنی بر احراز درجه مهارت نهایی و درج
در دستور نیرو به میزان سی درصد (30%) حقوق درجه مربوطه . ضمنا در صورتی
که این گونه افسران پس از دو سال بنابر نظر کمیسیون طبقه بندی نتوانند در
مهارت نهایی احراز تخصص نمایند به آنان در مشاغل عمومی شغلی محول شده و
از تاریخ درج نظر کمیسیون طبقه بندی در دستور نیرو فوق العاده سختی خدمت
هوایی آنان قطع خواهد شد.
ب - به افسرانی که از عهده آزمایش مربوطه برآیند و به علت مقتضیات
خدمتی سازمانا و یا عملا در مشاغل عمومی شغلی محول گردد پانزده درصد (15%)
حقوق درجه مربوطه .
پ - به افسرانی که از عهده آزمایش مقرره برنیایند سازمانا و عملا در
مشاغل عمومی شغلی محول شده و از همان تاریخ فوق العاده سختی خدمت هوایی
آنان قطع خواهد شد.
ماده 3 - میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی درجه داران به شرح زیر تعیین
می گردد:
الف - رشته خلبانی :
درجه داران خلبان عملیاتی در صورت انجام پرواز مقرره دو برابر حقوق مبنا.
ب - سایر رشته های تخصصی نیروی هوایی .
1 - تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه داران رشته های تخصصی (که سازمانا و
عملا در مشاغل تخصصی مشغول خدمت هستند) با درجات نظامی و همچنین میزان
فوق العاده سختی خدمت آنان بر اساس درجه مهارت و طبقه بندی مشاغل تخصصی
نیروی هوایی به شرح دو جدول زیر خواهد بود:
>جدول : دوره 21 - جلد 2 - صفحه 811 الی 812<
تبصره - از فوق العاده سختی خدمت هوایی مشاغل تخصص عالی فقط
درجه دارانی می توانند استفاده کنند که علاوه برداشتن تخصص لازم و کار عملی و
سازمانی در مشاغل مزبور حداقل دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه نیز
باشند و در صورت دارا نبودن گواهینامه دوره کامل متوسطه از میزان
فوق العاده سختی خدمت هوایی مشاغل طبقه 1 استفاده خواهند نمود.
2 - فوق العاده سختی خدمت درجه داران رشته های تخصصی که به علت مقتضیات
و مصالح خدمتی سازمانا و عملا در مشاغل عمومی خدمت می نمایند و مهارت تخصصی
متناسب با درجه مربوطه ندارند عبارت خواهد بود از میزانی که در تاریخ
تصویب این آیین نامه دریافت می دارند و افزایش آن فقط در صورت احراز مهارت
تخصصی متناسب با درجه امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 1 - به درجه داران فنی پرنده هواپیماهای حمل و نقل علاوه بر
فوق العاده سختی خدمت هوایی طبقه مربوطه ماهیانه مبالغی به عنوان
فوق العاده پرواز (با رعایت مقررات این آیین نامه ) به شرح زیر پرداخت
می گردد:
الف - خدمه دائمی پرواز هواپیماهای جت ملخ دار و بی ملخ (مکانیک -
پروازی - متخصص بارگیری و کمک مکانیک پروازی ) چهل درصد(40%) حقوق درجه
مربوطه .
ب - مکانیک عمومی هواپیماهای جت ملخ دار و بی ملخ (که در مواقع ضروری
پرواز می کنند) سی درصد (30%) حقوق درجه مربوطه .
ج - خدمه دائمی پرواز سایر هواپیماهای حمل و نقل سی درصد (30%) حقوق
درجه مربوطه .
ساعت پرواز درجه داران قسمت (الف ) مانند خلبانان بوده و ساعت پرواز
درجه داران قسمت (ب ) و قسمت (ج ) حداقل سی ساعت در سه ماه خواهد بود.
حداکثر تعداد خدمه پرنده هر نوع هواپیما قبلا به وسیله واحد مربوطه بررسی
و پیشنهاد می شود که با تصویب فرمانده نیروی هوایی مشخص می گردد.
تبصره 2 - درجه داران معلم در صورتی که رشته تخصصی خود را تدریس
نمایند از فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت تخصصی مربوطه استفاده خواهند
نمود.
تبصره 3 - فارغ التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوایی پس از خاتمه
دوره آموزشگاه حداقل دو سال تمام به عنوان کارآموزی در رشته های تخصصی
مربوطه خدمت کرده و از فوق العاده سختی خدمت هوایی به میزان هفتاد و پنج
درصد (75%) حقوق مبنا استفاده خواهند نمود پس از خاتمه دو سال دوره
کارآموزی و قبول شدن در آزمایش درجه مهارت تخصصی هفت از فوق العاده سختی
خدمت درجه مهارت مزبور استفاده خواهند نمود.
تبصره 4 - چنانچه به درجه داران فارغ التحصیل آموزشگاه های فنی هوایی که
قبلا به علت مقتضیات خدمتی سازمانا و عملا در مشاغل عمومی خدمت می نمایند پس
از گذراندن آزمایش تخصصی مقرره در مشاغل تخصصی سازمانا و عملا شغلی محول
گردد یک سال تمام پس از تاریخ انتصاب در صورت پیشنهاد واحد و تایید
کمیسیون طبقه بندی و درج در دستور نیروی هوایی فوق العاده سختی خدمت هوایی
برابر درجه مهارت شغل مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این آیین نامه تا انجام آزمایشهای تخصصی
مربوطه در میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی درجه داران که سازمانا و عملا
در مشاغل تخصصی به خدمت مشغولند تغییری داده نمی شود.
تبصره 6 - آزمایشهای مذکور در تبصره 5 به منظور سنجش و تعیین درجه
مهارت تخصصی درجه داران حداکثر تا یک سال تمام از تاریخ تصویب این
آیین نامه باید خاتمه یابد.
ماده 4 - درجه مهارت نهایی افسران و همچنین مهارت تخصصی درجه داران به
موجب مقرراتی تعیین خواهد شد که توسط شورای عالی فنی نیروی هوایی پیشنهاد
و به تصویب فرمانده نیروی مزبور خواهد رسید.
ماده 5 - میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی دانشجویان و هنرجویان و
هنرآموزان نیروی هوایی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - دانشجویان دانشکده خلبانی و دوره ناوبری از بدو ورود به
دانشکده دو هزار و هفتصد ریال و از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور یک
برابر حقوق مبنا.
ب - افسران و درجه داران دانشجوی دانشکده خلبانی و دوره ناوبری فقط از
موقع پرواز یک برابر حقوق مبنا.
پ - دانشجویان و درجه داران دانشجوی دانشکده فنی و آموزشگاه های افسری
رشته های تخصصی و همچنین هنرجویان آموزشگاههای عالی فنی یک دوم حقوق مبنا.
ت - هنرآموزان آموزشگاههای تکنیسین و فنی بیست و پنج درصد (25%) حقوق
مبنا.
ماده 6 - منظور از حقوق درجه و حقوق مبنای مذکور در این آیین نامه
عبارت از حقوق دریافتی بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج دربند ب ماده 53
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و حقوق مبنای مندرج در ماده 53 همان
قانون می باشد.
ماده 7 - خلبان و ناوبرانی که سوابق خدمت پروازی (متوالی و یا متناوب )
و ساعت پرواز به شرح زیر تواما داشته قادر به ادامه پرواز نباشند مادام
که در خدمت ارتش هستند به ازا هر سال خدمت پروازی فوق العاده سختی خدمت
هوایی به شرح زیر دریافت خواهند داشت .
الف - خلبانان جت شکاری و جت های مشابه حداقل دوازده سال سابقه خدمت
پروازی و یک هزار و دویست ساعت پرواز روی هواپیماهای جت به ازا هر سال
چهاردرصد (4%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوایی دریافتی .
ب - خلبانان و ناوبران هواپیماهای حمل و نقل و عملیاتی هیجده سال
سابقه خدمت پروازی و یک هزار و هشتصد ساعت پرواز به ازا هر سال سه درصد
(3%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوایی دریافتی .
تبصره 1 - فوق العاده سختی خدمت هوایی پرداختی برابر مقررات این ماده
نباید از میزان فوق العاده های سختی خدمت هوایی مذکور در مواد 2 و 3 تجاوز
نماید.
تبصره 2 - خلبانان و ناوبرانی که به تشخیص شورای عالی پزشکی اداره
بهداری ارتش قبل از سنین و ساعات پرواز مقرره در این ماده به علل ناشی از
پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه مربوطه
از چهار درصد (4%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوایی (در مورد خلبانان جت )
و یا سه درصد آن (در مورد خلبانان حمل و نقل و عملیاتی و ناوبران )
استفاده خواهند نمود.
تبصره 3 - خلبانان و ناوبرانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی
اداره بهداری ارتش موقتا از انجام پرواز طبقه مربوطه معاف شوند از تاریخ
تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط بر این که مدت این معافیت
زائد بر دو سال نباشد از فوق العاده سختی خدمت هوایی درجه مربوطه استفاده
خواهند نمود.
ماده 8 - برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوایی حداقل مدت
پرواز در سل تقویمی برای خلبانان و ناوبران در مشاغل سرتیپی و بالاتر سی و
شش ساعت و برای سایر خلبانان هفتاد و دو ساعت در طبقات مربوطه می باشد.
تبصره 1 - پرواز مقرره در این ماده باید به نسبت مساوی در هر ماه
انجام گیرد و عدم انجام آن در موارد استثنایی (با رعایت تبصره 2 این
ماده ) که مدت آنهم نباید از سه ماه تجاوز کند موجب عدم پرداخت فوق العاده
سختی خدمت هوایی می گردد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به اجرای تبصره 1 این ماده با پیشنهاد نیروی
هوایی و تصویب ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین می گردد.
ماده 9 - افسران و درجه داران (به استثنای مشمولین مقررات ماده 5 این
آیین نامه ) که به منظور تحصیل یا ماموریت به داخل یا خارج کشور اعزام
می گردند و بالنتیجه اجرای پرواز مقرره یا خدمت در رشته تخصصی مربوطه برای
آنان مقدور نمی باشد حداکثر تا مدت یک سال از آخرین فوق العاده سختی خدمت
هوایی استفاده خواهند نمود اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل
سازمانی مربوطه باقی یا به علل مذکور منتسب شده باشند.
ماده 10 - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده هنگ مربوطه یا مقام معادل
آن مبنی بر بی انضباطی پروازی و یا سهل انگاری در امور محوله و همچنین
بی مبالاتی در حفظ شرائط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کار مربوطه موجب قطع
تا پنجاه درصد (50%) فوق العاده سختی خدمت هوایی برای مدت شش ماه و صدور
اخطار کتبی در مورد مزبور از طرف فرمانده واحد مستقل مربوطه موجب قطع تا
پنجاه درصد (50%) فوق العاده سختی خدمت هوایی برای یک سال می گردد.
ماده 11 - به کارکنان رشته های تخصصی که در اثر سوانح ناشی از خدمت
هوایی یکی از اعضای بدون آنها فلج گردد و بالنتیجه قادر به ادامه پرواز
یا خدمت در رشته مربوطه نباشند مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال پرداخت
می گردد و درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمات نظامی به طور دائم معاف
شوند یا فوت نمایند مبالغی به شرح زیر به خود یا به وارث مستمری بگیر آنان
پرداخت می شود.
الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد سیصد هزار ریال .
ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد سیصد و پنجاه هزار ریال .
ج - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ پنجاه هزار ریال
به مبالغ معینه در بند الف یا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - مزایای مندرج در آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای
مسلح شاهنشاهی جز و پرداختی محسوب و بقیه از بودجه وزارت جنگ پرداخت
می گردد.
تبصره 2 - مجموع مبالغ پرداختی بابت حق بیمه و زیان جانی در هر حال
نبایستی از پانصد هزار ریال تجاوز کند.
تبصره 3 - منظور از وراث مستمری بگیر مذکور در این ماده وراثی است که
در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است و مبلغ
پرداخت بابت زیان جانی به طور تساوی بین وراث مستمری بگیر تقسیم می گردد.
ماده 12 - خلبانان خارج از سازمان نیروی هوایی در صورتی که با موافقت
و برابر برنامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول مقررات این
آیین نامه خواهند بود.
ماده 13 - فوق العاده سختی خدمت هوایی افسران و درجه داران در مدت
انتظار خدمت و بدونکاری پرداخت نمی گردد.
ماده 14 - برای استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوایی طبقه بندی
هواپیما و پرسنل و همچنین تشخیص مشاغل تخصصی و طبقه بندی آنها با نیروی
هوایی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن دستور نیروی مزبور خواهد بود.
ماده 15 - این آیین نامه از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و از
همان تاریخ مقررات آیین نامه فوق العاده سختی خدمت هوایی مصوب بیست و یکم
اردیبهشت ماه 1339 ملغی می گردد.
آیین نامه فوق مشتمل بر 15 ماده و 17 تبصره و 2 جدول در تاریخ نهم آبان
ماه 1343 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده 66
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :