جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود پانزده هزار متر مربع
از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی و تهیه نهال و بذر شهرستان شاهی را برای
تاسیس بیمارستان و درمانگاه مجانا به سازمان بیمه های اجتماعی واگذار
نماید.
وزارت کشاورزی و وزارت کار و امور اجتماعی مامور اجرای این قانون هستند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه
دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه 13/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :