جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه اختصاصی 50% اضافه درآمد ثبت در سال 1340 (موضوع
تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 کل کشور) که از حیث کل درآمد بالغ بر یکصد
و چهل میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد و چهل میلیون ریال می باشد
تصویب می شود.
- وزارت دادگستری مجاز است بودجه مزبور را با رعایت تبصره های زیر در
حدود وصولی و درآمدهای پیش بینی شده به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 1 - در صورت احتیاج می توان از اعتبار یک ماده در ماده دیگر
استفاده نمود و مصرف این درآمد در سالهای بعد مشمول دوره مالی نخواهد بود
و نیز اعتبار مواد 1 و 2 بودجه هزینه طبق تشخیص و تصویب وزیر دادگستری به
مصرف هزینه های مربوطه در وزارت دادگستری و اداره کل ثبت خواهد رسید.
تبصره 2 - در صورتی که درآمد از میزان مقرر در این بودجه تجاوز نماید
به نسبت ارقام پیش بینی شده در مواد 1 و 2 بودجه هزینه قابل مصرف خواهد
بود.
>جدول : دوره 21 - جلد 2 - صفحه 824 الی 826<
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره و دو جدول ضمیمه که در تاریخ 16
/8/1343 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است به موجب تبصره
31 قانون بودجه سال 1338 کل کشور قابل اجرا می باشند.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :