جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 705-10/10/74
کلاسه پرونده 2/184/74تجدیدنظرحقوقی

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 575-31/5/74شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ....بطرفیت خانم ....نسبت به دادنامه شماره 757-21/5/74شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرودکه بموجب آن مستندابه بند4ماده 14ومواد16و27و28قانون روابط موجرومستاجرحکم برتخلیه تجدیدنظرخواه ازعین مستاجره (یکباب مغازه پلاک 2861واقع درخیابان بهرام )بادریافت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق کسب وپیشه ظرف دوماه صادرگردیده است چون نیازشخصی تجدیدنظرخوانده برمبنای گواهی گواهان صادرگردیده است که شهادت آنان خلاف اظهارات تجدیدنظرخواه درجلسه این دادگاه می باشدچون گواهان نیازشخصی مشارالیهاراجهت اینکه بیکاراست و خانه دارمی باشدذکرکرده درحالی که تجدیدنظرخوانده درجلسه دادگاه بیان داشته برای دائرکردن کلاس قرآن می خواهدکه علاوه برامتیازوجوازی درمورد تدریس قرآن ارائه نداده اصولادایرکردن کلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است لذااظهارات گواهان به دلیل متناقض بودن آن بامطالب بیان شده به وسیله تجدیدنظرخوانده موثردرمقام وقابل استنادنبوده وچون دلیل دیگری که نیازشخصی تجدیدنظرخوانده رابه عین مستاجره ثابت نمایدتقدیم نگردیده است لذادعوی تجحدیدنظرخواهی واردتشخیص ومستندابه بند4ماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب حکم بدوی نقض ورای بررددعوی تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه )صادرمی گرددحکم صادره قطعی است .
رئیس شعبه ودادگاه تجدیدنظراستان سمنان مستشاران دادگاه
علی صفابینش محمدقاسم اصحابی علیجان قبادی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 56-57
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
705
تاریخ تصویب :
1374/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :