جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه اختصاصی 50% اضافه درآمد ثبت در سال 1341 (موضوع
تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 کل کشور) که از حیث درآمد بالغ بر یکصد و
چهل و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد و چهل و هشت میلیون
ریال می باشد تصویب می شود.
وزارت دادگستری مجاز است بودجه مزبور را با رعایت تبصره های زیر در حدود
وصولی درآمدهای پیش بینی شده مورد اجرا بگذارد.
تبصره 1 - نقل و انتقال پستها از محلی به محل دیگر بلامانع است .
تبصره 2 - نقل و انتقال اعتبارات مربوط از ماده ای به ماده دیگر یا از
فصلی به فصل دیگر بلامانع است .
تبصره 3 - مانده اعتبارات سال ماضی در سال جاری قابل استفاده بوده و
تعهدات انجام شده سال قبل از اعتبارات سال جاری قابل پرداخت بوده و مشمول
دوره مالی نمی باشد.
تبصره 4 - بودجه هزینه 50% اضافه درآمد ثبت در سال 1341 در حدود
وصولیهای پیش بینی شده قابل تعهد می باشد.
تبصره 5 - هر گونه تعهد و انجام کار جدید ساختمانی در سال 1341 ممنوع
می باشد.
>جدول : دوره 21 - جلد 2 - صفحه 827 الی 834<
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره و چهار جدول که در تاریخ 16
/8/43 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده به موجب تبصره 31
قانون بودجه سال 1338 کل کشور قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :