جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقت می شود عرصه 4015 متر مربع باغ احداثی آقایان
پرویز و همایون داور فرزندان مرحوم علی اکبر داور واقع در کرج که به موجب
اخطاریه قانونی تقسیم و فروش خالصجات به شماره 17552-9/9/1339 به مبلغ
321200 ریال ارزیابی شده است مجانا به نامبردگان واگذار می شود.
وزارت کشاورزی ماموری اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه بیستم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :