جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی و وزارت اقتصاد اجازه داده می شود از
بابت اجرت به کار انداختن و نگاهداری و اداره دستگاه تهویه ساختمان وزارت
گمرکات سابق برای مدتی که قبل از انجام مناقصه و انعقاد پیمان با شرکت
شعله خاور به وسیله شرکت مزبور انجام گرفته تا میزان حداکثر ششصد هزار
ریال با رعایت کامل مقررات از محل اعتبار مربوط بودجه هر یک از سازمانهای
ذینفع پرداخت گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه
بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :