جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت دارایی در مورد استخدام بیست نفر انباردار و
تحویلدار به طور پیمانی از محل شغلهای بلاتصدی در سال 1342 تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه
بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :