جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح
اصلاح و تعویض بذر پنبه کشور از شش نفر کارشناس فرانسوی در موسسه اصلاح و
تهیه نهال و بذر و همکاری در اجرای برنامه های موسسه نامبرده استفاده
نماید وزارت کشاورزی مجاز است موافقتنامه لازم را در این زمینه از طریق
وزارت امور خارجه با مقامات مربوط وزارت امور خارجه فرانسه بر اساس ماده
11 قانون استخدام کشوری برای مدت معین که حداکثر از چهار سال تجاوز نکند
منعقد نماید. مشروط بر این که حقوق و مزایای هر یک از کارشناسان مورد بحث
به عهده کشور متبوع مامورین مزبور بوده و فقط به هر یک از آن ها از تاریخ
ورود به ایران روزانه هفتصد و پنجاه ریال در محل اقامت ثابت و یا مبلغ یک
هزار و دویست ریال در ایام ماموریت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب این
کارشناسان در داخل ایران طبق مدارک مثبته از محل مربوط پرداخت گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم
آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه دهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :