جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از مطالبه مالیات بر
ارث و همچنین مالیات بر درآمد و مالیات املاک مزروعی آن قسمت از املاک
مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی که بنا به اظهار ورثه آن مرحوم و طبق
اقرارنامه رسمی شماره 41849-30/10/32 وقف بر پرورشگاه ایتام کرمان شده و
عمل به وقف مورد تایید و گواهی بهداری و اوقاف استان هشتم می باشد و درآمد
آن به مصرف موسسه مزبور می رسد تا پایان سال 1340 خودداری نماید.
تبصره 1 - هر قسمت از رقبات مذکور در فوق که علی السهم و یا در مدت
مقرر در فوق به وقفیت قطعی و رسمی در آمده باشد از مالیات بر ارث و
مالیات بر درآمد و مالیات املاک مزروعی مطلقا معاف خواهد بود.
تبصره 2 - مبالغی که تا کنون به عنوان مالیات دریافت گردیده نسبت به
میزانی که به وقفیت رسمی درآمده یا تا پایان سال 40 درآمده باشد قابل
استرداد به موسسه مزبور خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاریخ روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه
یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :