جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده 1 - موسسه انحصار دخانیات مجاز است هر دو سال یک بار حداکثر سی
نفر برای تحصیل در آموزشگاه تیرتاش مازندران از بین داوطلبانی که حداقل
دارای گواهینامه سال سوم دبیرستان باشند از مناطقی که دارای کشت توتون
هستند از طریق مسابقه انتخاب نماید.
ماده 2 - به دانش آموزان مذکور در دوران تحصیل روزانه شصت ریال به
عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - افراد مذکور در ماده 1 پس از خاتمه تحصیل و موفقیت در
امتحانات مربوط به ترتیب معدل نمرات با دستمزد ماهانه از سه هزار ریال تا
سه هزار و سیصد ریال به سمت کارمند فنی با عنوان روزمزد ثابت به کار
گمارده خواهند شد.
ماده 4 - ترتیب افزایش دستمزد این کارمندان مشابه سایر کارمندان
روزمزد ثابت خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه هشتم
آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ چهارشنبه سیزدهم آبان ماه 1343 به تصویب
مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :