جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


تاریخ 5/9/74 شماره دادنامه 806 کلاسه پرونده 74/587-2/ت

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان
تجدیدنظرخواهان :
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 358-16/5/74صادره درپرونده 74/135 دوم دادگاه عمومی بانه
خلاصه جریان پرونده :آقای ...دراردیبهشت ماه سال جاری دادخواستی بخواسته مطالبه یک میلیون ونهصدهزارریال علیه آقای ...و...تقدیم نموده وبه یک برگ اظهارنامه وسندعادی مورخ 18/1/72که ظاهرابه امضاآقای .... رسیده ،استنادکرده وتوضیح داده که امضاکننده سند،فرزندخواندگان بوده و شهیدشده بموجب آن سندمبلغ یکصدونودهزارتومان به اوبدهکارمی باشدوبه همین جهت محکومیت خواندگان راکه وارث مدیون هستندخواستارمی باشد. خواندگان دراظهارنامه مورداستفاده پذیرفته اندکه ...پسرآنهابوده و شهیدشده وهمسرش که وارث دیگراوبوده به عراق برگشته اضافه کرده اندکه پسرشان نزدآنهانبوده است ،ودرجلسه دادگاه اظهارداشته اندنمی دانند پسرشان چه مبلغ به خواهان بدهکاربوده امااقراردارندکه خواهان مبلغی برای خریدماشین به پسرشان ....داده است .شعبه دوم دادگاه عمومی بانه خواندگان رابه پرداخت خواسته به اقساط مساوی نوزده ماهه محکوم کرده است . خواندگان تجدیدنظرخواهی کرده اندواظهارداشته انداولافرزندشان فقط شصت وچهارهزارتومان به خواهان بدهکاربوده .ثانیا:مستنددعوی خواهان مجعول است وخواستاررسیدگی به این ادعاهستند.پس ازوصول وارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کلاسه فوق واعاده پرونده به دفتردادگاه بدوی جهت انضمام پرونده بدی وسپس وصول پرونده اینکه دروقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان تشکیل است .پس ازقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم دادرسی راعلام وبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
"رای دادگاه "
به فرض اینکه مستنددعوی اصیل بوده وبه تبع آن اصل دین ثابت باشد،دلیلی بربقاآن اقامه نشده است .دراین صورت وفق ماده 1333قانون مدنی ،اتیان سوگنداستظهاری ضرورت داشته است ،....
بعدازثبوت دین وبقاآن نیز،ورثه درصورتی مسوول پرداخت خواهندبود که ترکه راقبول کرده ومعادل دین یابیش ازآن نصیب آنهاشده باشد(مواد226و 232و248قانون امورحسبی )وایننکات نامعلوم می باشد.
بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون تحقیقات کافی وروشن نموده ابهامات یادشده صادرگردیده ،مخدوش است ونقض می گردد.وچون پرونده در زمان صدوررای بانقص تحقیقات مواجه بوده ،وتحقیقات مذکورازامورماهوی است ،وبدون انجام آنهادرواقع رسیدگی ماهیتی صورت نگرفته ،رای یادشده قرارمحسوب می شود،وبه همین جهت پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر،به دادگاه محترم صادرکننده رای اعاده می گردد.این رای قطعی است .
رئیس دادگاه :بختیاری مستشاردادگاه :فائز


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 58-59
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
806
تاریخ تصویب :
1374/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :