جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که قریه علی آباد ورامین جهت
استفاده سازمان دامداری ارتش به وزارت جنگ واگذار شود و هر موقع رفع نیاز
از آن شد به وزارت کشاورزی مسترد گردد.
تبصره - حقوق زارعین صاحب نسق در این ملک محفوظ بوده و مشمول مواد
الحاقی از قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
وزارتخانه های کشاورزی و جنگ مامور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود و در تاریخ روز چهارشنبه بیستم
آبان ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول آذر
ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :