جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :158-74-4دادگاه تجدیدنظرمشهد
شماره دادنامه :572-4-2/10/74احکام

تجدیدنظرخواهان :
تجدیدنظرخواندگان :
تجدیدنظرخواسته :رای شماره 998-93-18/12/73صادره ازشعبه 27دادگاه عمومی مشهد

گردشکار:بدواتجدیدنظرخواندگان دادخواستی بخواسته تقاضای حق کسب وپیشه یک باب مغازه بطرفیت تجدیدنظرخواهان به دادگاه حقوقی دومشهد تقدیم که به شعبه 29ارجاع گردیده ودادگاه بادعوت ازطرفین واردرسیدگی شده وخواهانهادرجلسه دادرسی اظهارکرده اندکه مورث آنان مستاجریک باب مغازه بوده که باپرداخت سرقفلی ازخواندگان اجاره نموده که بادرخواست تخلیه ازسوی نامبردگان حکم به تخلیه مغازه بدون پرداخت سرقفلی صادرو اجراگردیده واینک باتوجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ومدارکی که دراین زمینه وجوددارددرمقام مطالبه حق کسب وپیشه متعلقه برآمده اندوسپس با اعلام ورثه مرحومه که درجریان دادرسی فوت نموده دادگاه پرونده های اصلی و اجرائی مربوطه راموردمطالبه قرارداده وخلاصه آنرابه این مضمون "خانمها زهراو....بطرفیت آقایان ...و....بعنوان تخلیه یک باب مغازه پلاک 2154دادخواهی نموده واظهارداشته اندمغازه موردنظردرمالکیت آنان قرار داردوطی اجاره نامه به آقای ....واگذاروپس ازفوت وی وارث مغازه رابدون جلب موافقت بخوانده دوم منتقل به جهت مرقوم خواسته (تخلیه )موردمطالبه است دادگاه پس ازرسیدگی لازم حقانیت رامحرزتشخیص وحکم به تخلیه مغازه وتحویل به خواهانهاصادرواعلام نموده که اجرانیزگردیده است "درصورتجلسه مورخه 28/1/73منعکس ومتعاقب آن برای تشخیص میزان حق کسب وپیشه موضوع رابه کارشناس ارجاع کرده وسرانجام به شرح رای معترض عنه وباتوجه به مفاد دادخواست خواهانهاومستندات ابرازی آنان ازجمله مندرجات پرونده های کلاسه 536-66و549-66ح ودادنامه 68-68و67-67صادره ازشعبه 29دادگاه حقوقی 2وباعنایت به اینکه خواندگان ضمن اقراربه عدم پرداخت حق مکتسب مزبوربه خواهانهاایرادودفاع موجهی بعمل نیاورده اندوباتوجه به نظریه مورخ 5/8/73کارشناس منتخب که مصون ازتعرض طرفین باقیمانده وحق کسب و پیشه مزبورراسی وپنج میلیون ریال برآوردنموده وبموجب تبصره مزبور خواهانهااستحقاق نصف آنرادارامی باشندحکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هفده میلیون وپانصدهزارریال بابت نصف حق کسب وپیشه درحق خواهانهاصادرنموده که باابلاغ دادنامه خواندگان درمقام تجدیدنظرخواهی برآمده اندهیئت شعبه پس ازارجاع امربه هیات کارشناسی برای تشخیص حق کسب وپیشه متعلقه درزمان تخلیه ووصول نظریه آنان واینکه ازسوی طرفین اعتراض به این نظریه نرسیده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدور رای می نمایدرای وسیله رئیس دادگاه انشاوتوسط اعضامستشاربعنوان موافقت باآن امضامی گردد.
"رای دادگاه "
اعتراضات تجدیدنظرخواهان ازاین جهت واردبنظرمی رسدکه دادگاه حق کسب وپیشه متعلقه رابه نرخ روزموردحکم قرارداده درحالیکه می بایستی نظر کارشناسان رادرخصوص حق کسب وپیشه زمان تخلیه جلب می نمودبنابه مراتب وباتوجه به اینکه دراین مرحله ازرسیدگی وبه منظورتعیین حق کسب وپیشه مورد نظر،نظرهیات کارشناسان جلب شده ونامبردگان بشرح نظریه ثبت شده به شماره 125-4-28/6/74میزان حق مزبوررادرتاریخ تیرماه 1368(زمان تخلیه ) باتوجه به مساحت مفیدموقعیت ونوع کسب ،سوابق استیجاری ازسال 1340 کیفیت بناعدم پرداخت سرقفلی توسط مستاجروسایرعوامل موثر10000000 ریال برآوردنموده اندوبراین نظریه ازسوی طرفین اعتراضی نرسیده دادگاه بااجازه حاصله ازماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی ضمن اصلاح رقم سرقفلی ازهفده میلیون وپانصدهزارریال به پنج میلیون ریال دادنامه بدوی رااصلاح و تاییدمی نمایداین رای قطعی است .
رئیس شعبه 4دادگاه تجدیدنظراستان خراسان مستشاردادگاه
سیدمرتضی قاضی سیدمحمدرضاشریفی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 60-62
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
572
تاریخ تصویب :
1374/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :