جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.بتاریخ 21/11/74 شماره دادنامه 589 کلاسه پرونده 74/521

مرجع رسیدگی شعبه :12دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرازدادنامه 207-21/5/74

"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ...ازدادنامه شماره 207-21/5/74صادره ازشعبه 51دادگاه عمومی تهران نظربه اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم در تاریخ 12/2/74 دستورتعیین وقت ودعوت ازطرفین راداده لکن مورد توضیح یا مواردآن را قید نکرده است و در اولین جلسه دادرسی بعلت عدم حضوربرای ادا توضیح قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرنموده درحالی که باتوجه به اعتراضات تجدیدنظرخواه وتغییرات سازمان قضائی درخلال جریان دادرسی و تا اولین جلسه نامبرده برای شعبه 102دادگاه مدنی خاص تهران دعوت شده و حال آنکه شعبه 51 دادگاه عمومی تهران قرار ابطال دادخواست را بعلت عدم حضور برای اداتوضیح صادرنموده است نه مواردتوضیح مشخص شده ونه تغییرات وتحولات سازمان قضائی وتبدیل شعبه لحاظ گردیده بنابه مراتب موردقابل انطباق باماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و ضرورت داشته دادگاه موارد توضیح و تغییرمحل دادگاه و شماره شعبه را به خواهان ابلاغ تا درصورت عدم حضوربدون عذرموجه اقدام قانونی معمول گردد.
بنابه مراتب ازآنجاکه دادنامه وقرارصادره مغایراین معنی اصداریافته لذا مستندا" به بندیک ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب تیرماه 1373با نقض قرارابطال دادخواست صادره پرونده برای رسیدگی ماهوی بهمان دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع واحاله می گردد.
رئیس شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
رامزی شاملو


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 68-69
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
589
تاریخ تصویب :
1374/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :