جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :834-74-4 دادگاه تجدیدنظرمشهد
شماره دادنامه :299-6-2/9/74

تجدیدنظرخواه :اداره منابع طبیعی شیروان
تجدیدنظرخوانده :مدیریت اموراراضی خراسان (مرکزمشهد)
تجدیدنظرخواسته :790-27/7/74صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شیروان
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه :6/8/1374
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:25/8/1374
مرجع رسیدگی :شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
خلاصه جریان پرونده :اداره تجدیدنظرخواه بدوابه موجب چهارفقره دادخواست بطرفیت مدیریت اموراراضی مرکزمشهداقامه دعوی کرده وابطال رای موات درخصوص اراضی ملی شده پلاکهای 25-26-27و33اصلی بخش 5 قوچان موضوع اعلان رای مدیریت اموراراضی خراسان مندرج درروزنامه قدس 158-2 23/3/74راتقاضانموده ودادگاه ابتدابادعوت طرفین درهریک از پرونده های متشکله وسپس ضمن توام نمودن چهارفقره دادخواست موصوف تواما به موضوع رسیدگی وپس ازاستماع اظهارات نمایندگان اطراف دعوی بشرح رای معترض عنه وباتوجه به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی براینکه درپلاکهای فوق الذکراجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع را نموده باشدیااینکه سابقه بهره برداری ازاین پلاکهاراداشته باشدارائه ننموده وضمن استنادبه ص 195-ج 2تحریرالوسیله وتبصره 1قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسنادآن مصوب 1365دعوی خواهان راواردندیده ومستندا به ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادرنموده که مورد اعتراض اداره منابع طبیعی واقع گردیده است .هیات شعبه دروقت فوق العاده تشکیل وپس ازبررسی پرونده های مربوطه وملاحظه دادخواست تجدید نظرختم رسیدگی رااعلام وضمن انجام مشاوره بشرح زیررای صادرمی نماید.رای وسیله رئیس دادگاه انشاوتوسط اعضامستشاربه عنوان موافقت باآن امضا می گردد.

"رای دادگاه "
اعتراضات اداره تجدیدنظرخواه عمدتاتکرارمطالبی است که در دادخواست بدوی وضمن لوایح تقدیمی عنوان کرده وبه کیفیتی نیست که اساس استنباط دادگاه بدوی رادراصداررای تجدیدنظرخواسته مخدوش نمایدوبا توجه به اینکه صرف مشمول بودن اراضی موردنظردرمحدوده تعریف مرتع کافی برای ذینفع بودن اداره تجدیدنظرخواه نبوده بلکه ذینفع بودن اداره موصوف ومرتع بودن اراضی موردبحث درصورتی است که مطابق مقررات قانونی این اراضی مرتع تشخیص ومراحل قانونی خودراطی نمایدکه درپلاکهای مورددعوی هیچگونه اقدامی علی الظاهرصورت نگرفته واستفاده ازعرصه های موردنظر جهت چرای دام نیزتاثیری دراین خصوص که اراضی قانونامرتع شناخته شود نداشته وازطرفی تشخیص اراضی موردنظربه عنوان منابع ملی به انجام معاینه محل وجلب نظرکارشناس توسط دادگاه بدون اینکه بدایتاازطریق مراجع ذیصلاح قانونی دراین زمینه اعلام نظرشده باشدفاقدجوازقانونی است وبه هر حال لازمه شناخته شدن محلی بعنوان منابع ملی مستلزم رعایت ضوابط ومقررات مذکوردرماده 2قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخائرجنگلی می باشدکه درمانحن فیه تاکنون به اجرادرنیامده است بنابه مراتب وچون تجدیدنظر خواهی انطباقی باجهات مذکوره درماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نداردضمن ردآن قرارمعترض عنه نتیجتاتاییدمی گردداین رای قطعی است .
رئیس دادگاه :سیدمرتضی قاضی مستشاران :حسین نجومیان
سیدمحمدرضاشریفی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 70-71
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
299
تاریخ تصویب :
1374/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :