جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.تاریخ : 2/10/74 شماره دادنامه : 177 کلاسه پرونده 74/43

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه شهرداریها درزمره سازمانهای مذکوردرماده 23 قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب 25/12/65 از حیث اعمال مجازات اخراج ازخدمت بلحاظ غیبت غیرموجه بیش ازدوماه متوالی ویاچهار ماه متناوب شناخته نشده اند لذا دادنامه شماره 97 28/2/71 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص داده میشود ، این رای مستندا" به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *

شماره : 74/43 مورخ 16/10/74
تاریخ : 3/10/74 شماره دادنامه : 177کلاسه پرونده 74/43
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای منصوروزیری
موضوع ماده شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 14و15 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/232 موضوع شکایت آقای منصور وزیری بطرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری شهرداری تهران بخواسته اخراجی وتقاضای تجدیدنظر نسبت به رای صادره 132/ت /ج /119 9/3/71 سازمان آتش نشانی طی دادنامه شماره 895 مورخ 20/7/71 چنین رای صادرنموده است شاکی بموجب حکم کارگزینی مورخ 2/11/70 باتاریخ اجرای حکم 30/8/70 باتوجه بنامه مورخ 17/10/70 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بلحاظ غیبت از تاریخ 3/8/70 بدون عذر موجه باستناد ماده 23 قانون رسیدگی بتخلفات اداری اخراج شده وحسب نامه مورخ 9/3/71 هیات تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری شهرداری تهران چون درمهلت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده ، رای مذکور قطعی و لازم الاجراء شده است که باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ومدارک استنادی وموضوع شکایت وخواسته ولایحه جوابیه مورخ 1/7/71رابط ومسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری شهرداری تهران ومحتویات پرونده ارسالی ومقررات ماده 23قانون رسیدگی بتخلفات مصوب 25/12/65 از حیث نقض قوانی ومقررات ویامخالفت باآنها ایراد واشکالی براقدامات انجام شده ومورد شکایت شاکی مشهود نیست وحکم برد شکایت نامبرده صادرواعلام میگردد.
ب : شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 10/408 موضوع شکایت اقای سیامک شریفی اقدسی بطرفیت سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی بخواسته اعتارض بحکم اخراج بشرح دادنامه شماره 2897/2/72 چنین رای صادرنموده است ، شاکی بجهت اتهام به عدم حضوردرمحل خدمت مستندا" بماده 23 قانون رسیدگی بتخلفات اداری اخراج گردیده است وباتوجه باینکه ماده مذکور باموافقت مقام عالی وزارت اجراء میگردد ودرمانحن فیه موافقت مذکور حاصل نگردیده است حکم مورخ 1/2/70 معاونت مالی واداری شهرداری تهران وجهه قانونی نداشته است وازجهتی دیگر طبق مفاد بخشنامه شماره 23/2/42507مورخ 10/11/66 شهرداریها راسا" مجاز بصدور اخراج کارکنان دراجرای ماده فوق الاشعار نمیباشند واین امرصرفا" در حیطه اختیارات مقام عالی وزارت میباشد ونظرباینکه اخراج وی فاقد مستند قانونی تشخیص میگردد ، لهذا حکم بورود شکایت مطرح شده وبرقراری رابطه استخدامی وی صادر واعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
6

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
177
تاریخ تصویب :
1374/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :