جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره دادنامه 73 تاریخ 30/3/74 پرونده کلاسه 10-74-97

مرجع رسیدگی :شعبه دهم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
تجدیدنظرخواه :اداره منابع طبیعی دماوند
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :تجدیدنظرازدادنامه شماره 386-10/3/74شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند
"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان دماوندبشرح لایحه شماره 842 17/3/74به دادنامه شماره 386-8/3/74شعبه سوم دادگاه عمومی دماوندواردو موجه بنظرمی رسدزیراقاضی صادرکننده رای بعنوان قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع شهرستان دماوندحسب دلائل رای مورخه 29/1/74درموردآقایان ...و...و.... راجع به پلاک 7فرعی از29اصلی معروف به چشمه بلاغی مبادرت بصدوررای نموده است که ازاین حیث دارای سبق تصمیم بوده وموردازمواردردتلقی می گرددبنا براین به استنادبند7ازماده 208قانون آئین دادرسی مدنی وملحوظ داشتن بندیک ازماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 دادنامه صادره راکه بصورت قرارتحریرگردیده است نقض وپرونده جهت رسیدگی مجددورعایت مواردقانونی بنظررئیس شعبه اول دادگاههای عمومی دماوندمی رسد.
مستشاران شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
محمدحیدری قاسمی حبیب اله حبیبی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 72
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1374/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :