جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده 1 - کسانی که تا این تاریخ به آموزشگاه های عالی بهداری وارد
شده اند متعهد خواهند شد که پس از فراغ از تحصیل مدت 12 سال در دهستانها و
بخشهایی که وزارت بهداری معین خواهد کرد به خدمت بپردازند این مدت در
مورد بهدارانی که بر طبق ماده 2 این قانون به گذرانیدن دوره دانشکده
پزشکی موفق شوند در صورتی که با گواهینامه دوره دوم متوسطه به آموزشگاه
پذیرفته شده باشند به شش سال و هر گاه با گواهینامه دوره اول وارد
آموزشگاه شده باشند به هشت سال تقلیل می یابد بهدارانی که قبل از شش سال
خدمت به دانشکده پزشکی وارد شده باشند موظفند پس از فراغ از تحصیل در
دانشکده پزشکی کسری شش سال یا هشت سال خدمت مذکور مورد تعهد خود را در
بخشها و دهستانهایی که وزارت بهداری معین می کند انجام دهند.
ماده 2 - وزارت بهداری می تواند بهداران را با رعایت شرایط زیر:
الف - از بهدارانی که دارای گواهینامه شش ساله دبیرستان باشند با
حداقل سه سال تمام خدمت بهداری در بخشها و دهستانها.
ب - از بهدارانی که دارای گواهینامه 5ساله دبیرستان باشند با حداقل
چهار سال تمام خدمت بهداری در بخشها و دهستانها.
ج - از بهدارانی که دارای گواهینامه دوره اول دبیرستان باشند با
حداقل شش سال تمام خدمت بهداری در بخشها و دهستانها برای تکمیل تحصیلات به
دانشکده های پزشکی معرفی کند. دانشکده های پزشکی این قبیل بهداران را به
سال چهارم دانشکده خواهند پذیرفت .
تبصره 1 - تعداد بهدارانی که طبق شق اول این ماده به دانشکده های
پزشکی معرفی خواهند شد تا پایان سال تحصیلی 1334 - 1335 هر سال معادل نصف
فارغ التحصیلهای آموزشگاه های عالی بهداری در همان سال می باشد و از 1335 -
1336 به بعد با توافق دانشکده های پزشکی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
تبصره 2 - در معرفی بهداران به دانشکده ها کسانی که دارای شرایط زیر
باشند حق تقدم خواهند داشت :
1 - سابقه خدمت زیادتر.
2 - خدمت زیادتر در نقاط بد آب و هوا.
3 - مجموع نمرات در مدت تحصیلی در آموزشگاه بیشتر باشد.
4 - اخلاق و طرز رفتار و انضباط در مدت خدمت .
تبصره 3 - عده باقیمانده هر سال برای معرفی به دانشکده های پزشکی در
سالهای بعد حق تقدم خواهند داشت .
ماده 3 - به دانشجویان آموزشگاه های بهداری در مدت تحصیل در آموزشگاه
هر ماه معادل حقوق و کمک پایه دو پزشکیاری و کمک هزینه تحصیل از طرف وزارت
بهداری داده خواهد شد و بهداران مشمول ماده 2 در صورتی که بخواهند در
دوره تحصیل در دانشکده های پزشکی هم از کمک هزینه تحصیلی مذکور استفاده
کنند باید تعهد نمایند که بعد از پایان تحصیل در دانشکده معادل سنواتی که
به این ترتیب در دانشکده پزشکی کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارند علاوه بر
مدتی که قبلا تعهد داشته اند در دهستانها و بخشهایی که وزارت بهداری معین
خواهد کرد انجام وظیفه کنند.
تبصره - مدت تحصیل بهداران در دانشکده های پزشکی (در صورتی که از ماخذ
آخرین حقوق دریافتی قبل از ورود به دانشکده کسور بازنشستگی بپردازند) از
حیث مقررات مربوط به بازنشستگی جز خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده 4 - پایه پزشک یکمی بهداران پس از فراغت تحصیلی در دانشکده های
پزشکی از روی آخرین حقوق پایه پزشک دومی که در موقع ورود به دانشکده
داشته اند و یا با احتساب نصف مدت خدمت پزشک دومی (به نفع فارغ التحصیل )
تعیین خواهد شد.
تبصره - دانشنامه دکتری و اجازه نامه طبابت آنان که صادر و به وزارت
بهداری تسلیم خواهد شد پس از پایان خدمت مورد تعهد در وزارت بهداری به
آنها داده شود.
ماده 5 - فارغ التحصیل آموزشگاه های عالی بهداری که پس از فراغت تحصیل
از انجام تعهد خدمتی که می بایست به موجب این قانون انجام دهند خودداری
کنند و یا آن که بر حسب تشخیص دادگاه اداری سو رفتار آنان ثابت شود علاوه
بر آن که دو برابر تمام کمک هزینه هایی که در مدت تحصیل دریافت کرده اند از
آنها مسترد خواهد شد از اشتغال به هر گونه فن پزشکی در کشور نیز ممنوع
خواهند بود.
تبصره - هر گاه دانشجویان در اثنا تحصیل در آموزشگاه بهداری ترک
تحصیل نمایند دو برابر کمک هزینه هایی که در مدت تحصیل دریافت کرده اند از
آنها مسترد خواهد شد مگر آن که ترک تحصیل به علت بیماری باشد که مانع از
ادامه تحصیل بوده و مورد گواهی آموزشگاه واقع شده باشد.
ماده 6 - بهداران پس از انجام خدمت مورد تعهد خود در دهستانها و
بخشهایی که وزارت بهداری تعیین می کند به هیچ وجه حق اشتغال به امور پزشکی
نخواهند داشت مگر در بخشها و دهستانها.
ماده 7 - وزارت بهداری در بودجه خود هر سال اعتبار کافی برای اعطای
کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان آموزشگاه های بهداری منظور خواهد کرد.
ماده 8 - در صورتی که وجود داوطلب برای آموزشگاه های بهداری بیش از
حدود احتیاج و یا گنجایش و وسایل آموزشگاه باشد پذیرفتن داوطلب به طریق
مسابقه به عمل خواهد آمد.
ماده 9 - کسانی که از تاریخ تصویب این قانون وارد آموزشگاه های عالی
بهداری می شوند لااقل باید دارای گواهینامه پنج ساله متوسطه باشند و پس از
تعهد هفت سال خدمت بهداری در دهستانها و بخشهایی که وزارت بهداری معین
خواهد کرد و انجام آن خدمت در سال چهارم دانشکده های پزشکی پذیرفته خواهند
شد.
ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با مواد
این قانون مغایرت داشته باشد لغو و بلااثر است .
ماده 11 - وزارت بهداری و فرهنگ مامور اجرای این قانون خواهند بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت حذف الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران که در تاریخ سیزدهم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین
رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن
تقی زاده
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :