جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور تهیه بذر چغندر قند و اصلاح و ازدیاد و خرید و فروش
و صدور آن بنگاهی به نام بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند تحت نظر وزارت
کشاورزی تاسیس می شود که طبق اصول بازرگانی عمل می کند.
ماده 2 - تولید و اصلاح بذر چغندر قند و خرید و فروش و صدور آن و
همچنین خرید بذر چغندر قند در صورت لزوم از خارجه در انحصار بنگاه مزبور
خواهد بود.
ماده 3 - زراعت انواع چغندر اعم از علوفه یا لبویی و چغندر قند
کارخانه به فاصله شش کیلومتر از حد مزارع چغندر قندی که به منظور تهیه
بذر چغندر قند کشت می شود ممنوع است .
ماده 4 - در صورتی که اشخاص یا موسسات به خرید یا فروش بذر چغندر قند
در داخله مبادرت و یا بذر چغندر قند از خارجه وارد نمایند عین بذر به نفع
بنگاه ضبط و معدوم می گردد.
ماده 5 - در مورد اشخاصی که مبادرت به کشت چغندر اعم از علوفه - لبویی
و چغندر قند کارخانه در فاصله مقرر در ماده 3 این قانون نمایند زراعت
آنان به وسیله بنگاه معدوم خواهد شد.
ماده 6 - بذرگیری چغندر قند در تمام مناطق کشور بدون اجازه بنگاه
ممنوع است و چنانچه محصول برداشت شده باشد عین جنس به نفع بنگاه ضبط
خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه به غیر از حوزه هایی که فعلا اختصاص به بذرگیری چغندر
قند دارد و مشمول ماده 3 این قانون هستند بخشهای دیگری نیز به این امر
اختصاص داده شود وزارت کشاورزی موظف است یک سال قبل از شروع به کار به
وسیله آگهی مراتب را به اطلاع کشاورزان و مالکین آن بخش برساند.
ماده 8 - آیین نامه اجرای این قانون با پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب
هیات وزیران خواهد بود.
ماده 9 - وزارت کشاورزی مامور اجرای این قانون می باشد.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه
قانونی راجع به تاسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند که در تاریخ ششم
تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین
رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :