جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - شرکت سهامی بانک توسعه صادرات به منظور کمک به صادرات کشور
برای مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 2 - مرکز بانک در تهران است بانک می تواند در داخل و خارج کشور
شعبه و نمایندگیهایی تاسیس نماید.
فصل دوم - سرمایه و اندوخته
ماده 3 - سرمایه بانک دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال خواهد بود که
به دو هزار و هفتصد و پنجاه سهم یکصد هزار ریالی بانام تقسیم می شود. هزار
و ششصد و پنجاه سهم از طرف بانک ملی ایران و پانصد و پنجاه سهم از طرف
شرکت سهامی بیمه ایران - پانصد و پنجاه سهم از طرف سازمان برنامه تعهد
گردیده و دویست و بیست میلیون ریال آن پرداخت و بقیه پس از تصویب این
قانون از طرف کمیسیون مشترک مجلسین باید از طرف صاحبان سهام پرداخت شود.
تبصره - سهام بانک قابل انتقال است ولی همواره باید 51 درصد آن در
اختیار دولت یا موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند باشند.
ماده 4 - علاوه بر اندوخته های قانونی همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک
برای اندوخته احتیاطی اختصاص داده می شود تا موقعی که اندوخته مزبور معادل
سرمایه بانک بشود.
بعد از آن افزایش اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی است - مدیر عامل
بانک می تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش
اندوخته احتیاطی با فراهم آوردن اندوخته های دیگری به مجمع عمومی پیشنهاد
کند.
فصل سوم - وظایف و عملیات بانک
ماده 5 - وظیفه اساسی بانک عبارت است از تشویق و توسعه صادرات و تطبیق
اقسام مواد صادراتی با استانداردهای بین المللی و راهنمایی صادرکنندگان به
بازارهای فروش در خارج و بهبود وضع کالاهای صادراتی کشور و به طور کلی
توسعه تجارت خارجی ایران در قسمت صادرات .
ماده 6 - بانک صادرات به منظور اجرای وظایف مندرج در ماده 5 می تواند
عملیات ذیل را انجام دهد:
الف - دادن اعتبار و کمک به اشخاص یا موسساتی که محصولات ایران را
صادر می کنند.
ب - کمک به اشخاص یا موسساتی که محصولات ایران را برای صدور آماده
کنند.
یا آنها را به منظور صدور به مواد ساخته یا نیمه ساخته تبدیل نمایند و یا
مواد صادراتی را با استانداردهای بین المللی منطبق نمایند.
ج - کمک به اشخاص یا موسساتی که برای تهیه لوازم بسته بندی و ضد عفونی
کردن و جور کردن کالاهای صادراتی اقدام می نمایند.
د - تطبیق کالاهای صادراتی با نمونه و نظارت در بسته بندی و حمل و
توزیع آنها و صدور گواهینامه برای انجام این منظور و یا تاسیس موسسات
نظارت برای اجرای بندهای الف - ب - ج - د.
ه - ایجاد انبارهای رسمی که دارای اجازه صدور برگهای باوری و صدور
برگ رسمی انبار tnarraW باشند انبارهای مذکور باید بر طبق مشخصات
استاندارد بین المللی دائر شود.
ماده 7 - بانک صادرات می تواند شرکتها و یا بنگاه هایی برای انجام
عملیات مندرج در ماده 6 و یا به تاسیس آنها کمک نموده و یا در تاسیس آنها
مشارکت و یا سهام شرکتهایی که عملیات مذکور را انجام می دهند خریداری
نماید.
تبصره - بانک صادرات می تواند سهام شرکتهای مندرج در ماده 6 را که خود
تاسیس نموده یا در تاسیس آن مشارکت کرده است به معرض فروش بگذارد.
ماده 8 - بانک می تواند علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری برای
اشخاص و موسسات همه گونه عملیات مجاز بانکی و ارزی در حدود وظایف مندرج
در مواد 6 و 7 انجام دهد.
ماده 9 - در مواردی که بانک در مقابل وثیقه کالای صادراتی وام یا
اعتبار می دهد حداکثر وام یا اعتبار مزبور نباید از شصت درصد ارزش کالای
مورد وثیقه به نرخ روز تجاوز کند.
ماده 10 - مجموع وجوهی که بانک برای ایجاد و تاسیس شرکتها و بنگاه های
مندرج در ماده 6 یا برای اعطای کمک و تسهیلات طویل المدت به آنها به کار
می اندازند نباید از 25 درصد سرمایه پرداخته شده بانک تجاوز کند.
تبصره 1 - معاملات طویل المدت بانک باید در مقابل تضمین کافی و بر طبق
آیین نامه انجام گیرد.
تبصره 2 - معاملات کوتاه مدت بانک در مقابل تضمین کافی و تعهدات دو
امضایی و مطابق اصول بانکی با رعایت آیین نامه های مربوط انجام خواهد گرفت .
فصل چهارم - ارکان بانک صادرات
ماده 11 - بانک دارای ارکان ذیل می باشد:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام .
ب - شورای عالی بانک .
ج - هیات مدیره .
د - بازرسان .
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده 12 - مجمع عمومی ممکن است به طور عادی یا فوق العاده تشکیل گردد
مجمع عمومی سالیانه یک بار به دعوت مدیر عامل بانک در مرکز منعقد می شود
تاریخ انعقاد مجمع عمومی منوط به تصمیم مدیر عامل است ولی در هر حال
نباید پس از 31 تیر ماه سال بعد باشد مجمع عمومی فوق العاده به درخواست
مدیر عامل یا بازرسان یا شورای عالی بانک یا یک پنجم صاحبان سهام بانک
دعوت می شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را پیشنهاد کننده تعیین خواهد کرد و
مدیر عامل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا آگهی مجمع
عمومی را در مجله رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران چاپ
کند در آگهی باید محل و تاریخ و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه
ذکر شود.
ب - شورای عالی بانک
ماده 13 - شورای عالی بانک مرکب از هفت نفر خواهد بود به شرح زیر:
وزیر اقتصاد یا قائم مقام او پنج نفر دیگر به انتخاب مجمع عمومی صاحبان
سهام برای مدت سه سال و مدیر عامل بانک .
صاحبان یک پنجم سهام حق انتخاب یک نفر عضو خواهند داشت .
تبصره - پنج نفر عضو شورا که از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند باید
دارای اطلاعات بانکی و اقتصادی باشند و تجدید انتخاب آنها مانعی نخواهد
داشت .
ماده 14 - شورای عالی بانک توسعه صادرات یک نفر را برای مدت یک سال از
بین خود به عنوان رییس انتخاب می کند.
جلسه شورای عالی لااقل ماهانه یک بار و در مواقع ضروری به طور فوق العاده
به دعوت هیات مدیره بانک تشکیل خواهد شد.
ماده 15 - برای رسمیت یافتن جلسات شورای عالی حضور اکثریت آن لازم بوده
و به هر حال برای اخذ تصمیم چهار رای ضروری خواهد بود و باید صورتجلسه به
امضای اعضا حاضر برسد.
ماده 16 - اعضای شورای عالی دارای حقوق و مقرری ثابت نبوده و فقط برای
هر جلسه که در شورا حاضر شوند برای هر یک از اعضا و رییس به استثنای مدیر
عامل بر طبق آیین نامه حق الزحمه حضور معلوم و پرداخت می شود.
وظایف شورای عالی بانک
ماده 17 - وظایف شورای عالی بانک به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به بودجه و تصویب آن .
ب - تصویب آیین نامه های معاملاتی و استخدامی و غیره که از طرف هیات
مدیره شورای عالی پیشنهاد می شود.
تبصره - هیات مدیره مکلف است آیین نامه های معاملاتی و استخدامی اولیه را
از تاریخ ابلاغ این قانون در ظرف دو ماه به شورای عالی بانک پیشنهاد و
شورا نیز مکلف است در ظرف یک ماه آیین نامه مزبور را رسیدگی و تصویب
نماید.
ج - تعیین و حقوق و مقرری هیات مدیره و بازرسان بانک .
د - اجازه تاسیس شعب و موسسات و شرکتهای تابعه در داخل و خارج کشور
به پیشنهاد هیات مدیره .
ه - اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف هیات مدیره بانک برای شورا
فرستاده می شود.
و - مراقبت در تعیین روش و سیاست اعتباری بانک .
ز - اجازه معاملاتی که به طور استثنا به نرخی کمتر از نرخ معمولی با
مشتریان انجام می گیرد و تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک و غیر قابل وصول .
ماده 18 - شورای عالی حق دارد اطلاعات مربوط به امور بانک را که برای
انجام وظایف خود لازم می داند از هیات مدیره و بازرسان بخواهد.
ج - هیات مدیره
ماده 19 - هیات مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
صاحبان سهام برای مدت سه سال انتخاب و یکی از آن ها به عنوان رییس هیات و
مدیر عامل به تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 20 - هیات مدیره ممکن است پس از پایان مدت تصدی مجددا انتخاب
شود.
وظایف هیات مدیره
ماده 21 - تهیه بودجه و آیین نامه های معاملاتی و استخدامی و غیره برای
پیشنهاد به شورای عالی .
ماده 22 - رییس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی
از اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره و یا روسای قسمتها و ادارات
بدهد.
ماده 23 - کلیه کارهایی که ایجاد تعهد مالی برای بانک می نماید باید
علاوه بر امضای مدیر عامل به امضای یک نفر دیگر از اعضا هیات مدیره برسد.
ماده 24 - استخدام و عزل و نصب کارمندان و مستخدمین و به طور کلی تمام
امور داخلی در حدود آیین نامه ها و بودجه مصوب شورای عالی با مدیر عامل
بانک می باشد.
ماده 25 - در مقابل دادگاه ها مدیر عامل بانک شخصا یا توسط کسانی که
انتخاب می کند نماینده بانک خواهد بود و به طور کلی در تمام موارد
نمایندگی بانک با مدیر عامل است .
ماده 26 - هیات مدیره بانک باید تبعه ایران بوده و نمی تواند هیچ شغل
دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم و یا ذینفع در
بنگاه های بازرگانی باشند.
ماده 27 - مدیر عامل بازرسان را از کلیه تصمیمات شورای عالی آگاه
خواهد ساخت .
ماده 28 - در غیاب مدیر عامل یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب مدیر
عامل امور مربوطه بانک را اداره می نماید در این صورت باید کلیه کارهایی
که ایجاد تعهد مالی نماید به امضای اعضای هیات مدیره باشد و می تواند
اجازه امضا به اشخاص دیگر بدهند.
ماده 29 - جلسات هیات مدیره هفته یک روز برای رسیدگی به امور مربوطه
بانک تشکیل می شود صورتجلسات هیات مدیره باید به امضای اعضای هیات مدیره
برسد.
د - هیات بازرسان بانک
ماده 30 - بانک دو نفر بازرس خواهد داشت که مجمع عمومی صاحبان سهام از
اشخاصی که در امور بانکی و محاسباتی سوابق ممتد داشته باشند برای مدت یک
سال انتخاب می نماید.
ماده 31 - بازرسان حق مداخله مستقیم در امور جاری بانک ندارند ولی
می توانند نظریات خود را کتبا به مدیر عامل اطلاع دهند.
ماده 32 - بازرسان باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و
مقررات این اساسنامه انجام گردد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور
و عملیات بانک را داشته و می توانند هر گونه اطلاعی را که لازم دارند خواسته
و مستقیما یا توسط نماینده ای که از اعضای خود بانک یا خارج انتخاب می کنند
به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نمایند.
ماده 33 - بازرسان مخصوصا باید وظایف ذیل را انجام دهند:
1 - رسیدگی به دفاتر و حسابها و موجودیهای نقدی و اوراق بهادار.
2 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک و تنظیم گزارشی از
چگونگی عملیات بانک برای تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام .
فصل پنجم - ترازنامه و تقسیم سود
ماده 34 - سالی مالی بانک از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر
سال خواهد بود.
هیات مدیره ترازنامه عملیات سالیانه بانک و سود و زیان آن را تهیه و یک
نسخه از آن را لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان
می نماید و بازرسان باید گزارش و نظریات خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی تهیه و به مدیر عامل تسلیم نمایند تا به ضمیمه ترازنامه تقدیم مجمع
عمومی گردد.
تصویب ترازنامه از مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصا حساب خواهد
بود.
ماده 35 - ارزیابی دارایی در ترازنامه به شرح ذیل خواهد بود:
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید مگر این که در تاریخ تنظیم ترازنامه
بهای روز کمتر از خرید باشد که در این صورت بهای روز ملاک ارزیابی خواهد
بود.
امور غیر منقول باید به بهای تمام شده محسوب شود ولی بانک مکلف است
سالیانه ده درصد از بهای اولیه اموال را به حساب استهلاک منظور کند.
اثاثیه و تعمیرات و ملزومات باید سالیانه تماما مستهلک شود.
سود ویژه پس از کسر مالیات و پاداش و اندوخته قانونی و اندوخته های مصوب
مجمع عمومی بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
تبصره - ممکن است قسمتی از سود ویژه به تصویب مجمع عمومی به سال بعد
نقل داده شود.
ماده 36 - سود قابل تقسیم باید منتهی در ظرف یک ماه از تاریخی که
ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد در اختیار دارندگان سهام
گذارده شود.
فصل ششم - مقررات مختلف
ماده 37 - کارکنان بانک در مدت تصدی خود نمی توانند اقدام به معاملات
بازرگانی نموده یا عضویت شرکتها و بنگاه های تجارتی را قبول نمایند.
ماده 38 - در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون
تجارت و قانون بانکداری رفتار خواهد شد جز در مورد انحلال .
ماده 39 - بانک توسعه صادرات از پرداخت حق الثبت معاف است .
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم به تصویب
کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر
این اساسنامه بانک توسعه صادرات که در تاریخ 26/4/34 به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :