جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان
برنامه - بنگاه راه آهن و بانکها و سایر بنگاه های دولتی و موسسات و
شرکتهایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را
برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و
همچنین آگهیهایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.
ماده دوم - دوائر و موسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی
را برای اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا کمیسیونی مرکب از فرماندار -
رییس دادگستری - رییس دارایی یا قائم مقام آنها آن قسمت از آگهیها را که
نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و
بقیه که باید در جراید محلی درج گردد بر طبق نظر کمیسیون مزبور بین
روزنامه های کثیرالانتشار محل تقسیم شود.
ماده سوم - وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهیهای ثبتی و
دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه
کثیرالانتشار مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در
شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
ماده چهارم - بند سه ماده سوم قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست
و شش مجلس شورای ملی مصوب سیزدهم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست و شش از
تاریخ تصویب این لایحه لغو می شود.
ماده پنجم - وزارتخانه ها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات
و بنگاه های دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به نشر آگهیهای دولتی که در تاریخ سی ام آذر ماه یک هزار و
سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا
می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :