جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :910-24-4دادگاه تجدیدنظر
شماره دادنامه :557/64-26/9/74

تجدیدنظرخواه :آستان قدس رضوی
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :رای شماره 54/2193/163/162-15/8/74صادره ازشعبه 39دادگاه عمومی مشهد
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدیدنظرخواه :27/8/74
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:13/9/74
مرجع رسیدگی :شعبه 4دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
خلاصه جریان پرونده :بدواآقای ...باتقدیم دادخواستی به وکالت از آستان قدس رضوی بطرفیت تجدیدنظرخوانده اقامه دعوی کرده وخلع ید مشارالیه ازمساحت 2025مترمربع ازاراضی چاه خالصه قطعه شماره 809مجزی شده ازپلاک 170اصلی بخش 10مشهدموقوفه آستان قدس رضوی وقلع وقمع اعیانی احداثی مقوم به دویست هزارریال راباخسارات قانونی تقاضاکرده است و چنین توضیح داده که خوانده دعوی بموجب قرارداداجاره منفسخه شماره 46467 19/11/56 دفترخانه 10مشهدمستاجرسابق مساحت 2025مترمربع ازاراضی چاه خاصه پلاک 170اصلی بخش 10مشهدموقوفه آستان قدس رضوی قطعه شماره 809بوده است که بموجب لایحه قانونی تجدیدقراردادواجاره املاک موقوفه مصوب 4/2/58 شورای انقلاب وتفسیرقانونی مورخ 3/4/61مجلس شورای اسلامی کلیه اسنادوقراردادهای اجاره رقبات موقوفه منفسخ وازدرجه اعتبارساقط گردیده ومضافامستاجرموصوف ازشروط مندرج درقراردادمستنددعوی ازجمله عمران واحداث بناتخلف نموده بنابه مراتب رابطه استیجاری بین موکل و خوانده قطع شده ولی خوانده باوصف انفساخ قرارداداجاره وقطع رابطه استیجاری مبادرت به تصرفات غاصبانه کرده واحیانابرای ایجادآثارتصرف چنداصله نهال غرس یامختصراعیانی احداث کرده وحاضربه خلع یدوقلع وقمع اعیانی مستحدثه نمی باشد.ناگزیرمبادرت به دادخواهی گردیده است همچنین خوانده موصوف دادخواستی به خواسته دعوی تقابل والزام خوانده به تنظیم تجدیدسنداجاره شماره 46467-11/11/56 به دادگاه تقدیم که توامامورد رسیدگی واقع شده وابتداشعبه هفتم دادگاه حقوقی دوبه موضوع رسیدگی و مبادرت به صدورقرارمعاینه وتحقیق محلی نموده که نهایتامحل موردمعاینه عضومجری قرارواقع ومعاینات ومشاهدات مشارالیه درصورتجلسه تنظیمی منعکس گردیده بالاخره پس ازاستعلام کاربری محل ازشهرداری وباانحلال دادگاههای حقوقی شعبه 39دادگاه عمومی مشهدبه شرح رای تجدیدخواسته در خصوص دعوی تقابل دادخواهی راواردتشخیص وضمن رددعوی اصلی واعلام اینکه تنظیم سنداجاره ازناحیه متولی موقوفه ارتباطی باغبطه وقف نداردچه آنکه می تواندبااجاره عادله تنظیم سندنمایدخوانده دعوی تقابل رابه حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وتنظیم سنداجاره بااجاره بهای عادله روزدرحق خواهان دعوی اخیرالذکرمحکوم نموده است که باابلاغ دادنامه مورداعتراض وتجدید نظرخواهانیهای وکیل خواهان اصلی (خوانده تقابل )واقع گردیده است هیات شعبه دروقت فوق العاده تشکیل پس ازبررسی پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.

"رای دادگاه "
بررای تجدیدنظرخواسته ازحیث نتیجه اشکالی واردبنظرنمی رسدزیرابا عنایت به عنوان لایحه قانونی تجدیدقرارداداجاره املاک موقوفه مصوب 4/2/58 منظورقانونگذارتجدیداجاره بامستاجرین سابق پس ازانفساخ اسناداجاره بوده وازطرفی سه ماه مذکوردرقانون یادشده قبل ازتفسیرقانونی ماده واحده مذکوردرتاریخ 3/4/61درمجلس شورای اسلامی منتفی گردیده وپس ازتفسیرقانونی مجلس شورای اسلامی نسبت به موقوفات آستان قدس رضوی از تاریخ قانون تحدیدقرارداداجاره املاک موقوفه (4/2/58)قابل احتساب نمی باشدوچون استنادبه شروط سندمنفسخه صحیح نبوده واعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه عمدتاتکرارمطالبی است که درمرحله بدوی عنوان گردیده دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته باتوجه به آن مبادرت به صدورحکم نموده ودرمجموع تجدیدنظرخواهی باجهات مذکوره درماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منطبق بنظرنمی رسدضمن ردآن دادنامه بدوی را نتیجتاتاییدمی نماید.این رای قطعی است .
رئیس دادگاه :سیدمرتضی قاضی مستشار:سیدمحمدرضاشریفی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 75-77
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
557
تاریخ تصویب :
1374/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :