جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.تاریخ 6/10/74 کلاسه پرونده 3-74/1095ت شماره دادنامه 1255

مرجع رسیدگی :شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
باحضورامضاکنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواهان :
تجدیدنظرخواندگان :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازقرار4/654-9/7/74صادره ازشعبه نهم دادگاه عمومی تهران
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانمها....باوکالت آقای ...وبطرفیت آقای .... ....نسبت به قرار74/654-9/7/74شعبه نهم دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانبه استدلال اینکه مورث آنان درزمان تقدیم دادخواست فوت شده بوده است واقامه دعوی علیه متوفی فاقدموقعیت قانونی بوده دعوی راقابل استماع ندانسته قرارردآنراصادرنموده است که اینک دادگاه باملاحظه اعتراضیه واوراق پرونده بدوی ازآنجاکه درزمان تقدیم دادخواست فوت مرحوم مسلم نبوده ودرجریان دادرسی نیزتاقبل ازجلسه اجرای قرارمعاینه وتحقیق محلی بازماندگان متوفی به فوت اوتعرضی ننموده اند. بنابراین اقامه دعوی به قاعده استصحاب علیه نامبرده بلامانع بوده وازآنجا که مرادازتوقیف دادرسی بشرح ماده 290وبعدقانون آئین دادرسی مدنی استحضارجانشینان متوفی وتدارک دفاع آنان ازدعوی مطروحه بوده است وبا اعلام فوت آن مرحوم دعوی لزومابایدبطرفیت بازماندگان وی ادامه پیدا می گردوباصدورقرارمعاینه وتحقیق محلی ورسیدن دادرسی به مرحله پایانی صدورقرارعدم استماع دعوی به استدلال پیش گفته مویدابه مفهوم ماده 291آن قانون محمل قانونی نداشته بانقض قرارمعترض عنه پرونده راجهت ادامه رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه دهم دادگاه عمومی تهران اعاده می دهد.این رای قطعی است .
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نادردیوسالار
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران غلامعلی عابدی هوشنگ صالحی
لرستانی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 78-79
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1255
تاریخ تصویب :
1374/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :