جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره دادنامه 1266 تاریخ 9/10/1374 پرونده کلاسه 74-3-198ت

مرجع رسیدگی :شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
باحضورامضاکنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازدادنامه 73/803صادره ازشعبه 52 دادگاه عمومی تهران
"رای دادگاه "
جریان دعوی مطروحه این است که :1- به موجب قراردادعادی 10/5/69آقای ...باوکالت آقای ....یک طبقه زیرزمین ازپلاک 3613و3614واقع درصبا جنوبی نبش پشن واقع دربخش یازده تهران مشتمل بریک سالن وتوالت رابه مدت یکسال ازتاریخ 10/5/70 لغایت 10/5/71به ....به اجاره برگزار گردیده واجاره بهای ماهیانه چهارصدهزارریال تعیین ومطابق ماده 9قرارداد مورداجاره به منظورسکونت شش نفراختصاص داده شد.
2- درتاریخ 22/9/71موجرباوکالت آقای ...دادخواستی به خواسته تخلیه مورداجاره به علت انقضاموعدتقدیم که به شعبه 78 دادگاه حقوقی دو سابق ارجاع گردید.آقای وکیل دادگستری دفاعامدعی گردیدکه محل منظورمحل کسب بوده وموجربرای احترازازشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجر سال 1356آن رابه عنوان آپارتمان مسکونی برگزارنموده وسرقفلی منظوررا تحت عنوان قرض الحسنه دریافت نموده ومستاجربه عنوان مدیرعامل شرکت طرف قرارداداجاره بوده وازآن محل ازابتدابرای مشاوره ومدیریت وخدمات کامپیوتری استفاده نموده وایادی قبل ازاونیزآن رابه عنوان واحدتجاری دراختیارداشته اند.علاوه براینکه کلیه واحدهای ساختمان که مشمتل بر9 دستگاه است همگی محل کاراشخاص حقوقی وحقیقی بوده وموجرشخصانیزواحدی از آن رابانام شرکت ساختمانی اداره می کندوکلیه اجورماهانه باچک شرکت و بامهرمجازشرکت پرداخت شده است ،ثالثااگرچه پیش پرداختهاغالبا ماهیت حقوقی مشخصی نداشته وهمیشه صریح دراراده نوع معینی ازرابطه استیجاری نیست بااینهمه باتوجه به اینکه درچک شماره 842574 مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه قیدشده وبه دریافت سرقفلی دلالتی ندارد واین مبلغ هم باتوجه به موقعیت محل متناسب نبوده وظهوردرسرقفلی ندارد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه رابه اینکه این مبلغ باطنابابت سرقفلی تحصیل شده غیروارداست وردمی شود.رابعاپرداخت مالیات وبیمه ازطرف شرکتها وتنهابه دلخواه واراده مستاجرویادریافت اجورازحسابداری شرکت ووصول آن ازطرف شرکت وتنهابه دلخواه واراده مستاجرویادریافت اجوراز حسابداری شرکت ووصول آن ازطرف مالک وجهامن الوجوه به رضایت موجرو موافقت اوبه تبدیل وتغییراستفاده اودلالتی ندارد.مفادتبصره 2ماده 7 قانون روابط موجرومستاجرآشکاراحاکی ازاین امراست .علاوه براینکه اقدام متساجرباشرایط وترتیباتی که دراجاره نامه تنظمیمی تعیین شده مخالفت دارد.خامساقرارداداجاره مظهرومنشوراراده طرفین است وآنان به قاعده حاکمیت اراده وتراضیاحدودی رادرروابط خودتعیین نموده اندوبه موجب این توافق مورداجاره رابرای سکونت تخصیص داده اند.اقدام بعدی تجیدنظرخواه به تبدیل واستفاده غیرمجازازآن بابکارگیری تمهیداتی از جمله نصب دستگاههاوتجهیزات وتغییردکوراسیون وغیره بامراضاتی که از عقدمنظورحاصل آمده مغایرت داردلذاازآنجاکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حاکی ازرضایت تجدیدنظرخوانده به تغییرشرایط منظورباشددراین مرحله اقامه ننموده ومواردی راکه مدرک ادعائی خودبه تجاری بودن محل قرارداده است نیزحتی درفرض صحت ووقوع نمی توان به موافقت موجرمستندنموده و مودای شهادت شهودی که درجلسه اجرای قرارازآنان استطلاع شده است مشعراین است که تجدیدنظرخواه مورداجاره رابرای استفاده مسکونی به قیداجاره خود درآورده است .اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه راغیرموجه تشخیص وبارد آنهادادنامه معترض عنه راکه درحدودموازین قانونیه صادرشده وازحیث رعایت ترتیبات دادرسی هم بلااشکال است عیناتاییدمی نماید.این رای قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نادردیوسالار
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران غلامعلی عابدی
هوشنگ صالحی لرستانی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 83-84
1 دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1266
تاریخ تصویب :
1374/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :