جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 687-3/10/74 کلاسه پرونده 2/190/74تجدیدنظر حقوقی

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 628-2/7/74 شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...بطرفیت آقای ...نسبت به دادنامه شماره 628-2/7/74شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان که بموجب آن به استنادماده 590 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برالغادادنامه معترض عنه (دادنامه شماره 349-11/9/69صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک سمنان )صادرگردیده است صرفنظرازاینکه تمام دلائل ومدارک مورداستنادتجدیدنظرخوانده (معترض ثالث دررسیدگی به پرونده 2-67-327)حقوقی شعبه دوم دادگاه حقوقی 1سمنان که منتهی به صدوردادنامه شماره 349-11/9/69گردیده اعم ازقولنامه مورداستنادنامبرده واظهارات آقای ....درپرونده کیفری وغیره مورد ملاحظه دادگاه بدوی ورسیدگی تجدیدنظرکه دادنامه اولیه طی حکم شماره 258/10 15/7/70 شعبه دهم دیوانعالی کشورموردتاییدواقع گردیده موردملاحظه و بررسی قرارگرفته است چون قراردادعادی تیرماه 1357شمسی وفق مواد47و48 قانون ثبت قابلیت استماع درمحاکم رانداشته وبالفرض اگرپذیرفته نیز گرددنه می توان آنراقولنامه تلقی کردنه بیع نامه وبنحوی تنظیم گردیده است که بطورمنجزبه یکی ازآن دونمی توان اطلاق گردداگرهم بتوان قولنامه تلقی کردکه وفق بخشنامه شماره 6059/1-6/2/62شورایعالی قضائی که به استنادنظریه فقهای محترم شورای نگهبان صادرگردیده است ترتیب مقرردرآن چون ضمن عقدلازمی تعهدنشده اعتبارقانونی وشرعی نداشته ودادگاهها نمی توانندطرفین راالزام به وفانمایندودرصورتی که فروشنامه تلقی گردددر انتهای آن قیدگردیده است "لکن درصورت تمایل می توانندمعامله زمین را فسخ ووجه پرداختی رامستردنمایند"که قیدعبارت مذکوروفق ماده 401قانون مدنی که ذکرگردیده اگربرای خیارشرط مدت معینی نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است وبیع راباطل می سازدوباعنایت به اینکه پرونده متشکله در کمیسیون مواد47و148اصلاحی نیزمنتهی به صدوررای شماره 1150-26/8/73و صدورسندمالکیت برای آقای ...خریدارقطعه زمین شماره 468تفکیکی پلاک شماره 974فرعی از11اصلی گردیده است لذادعوی تجدیدنظرخواهی واردتشخیص ومستندابه بندهای 2و4ماده 25قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن نقض حکم بدوی حکم به رددعوی آقای (معترض ثالث )صادرواعلام می شودرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان مستشاران دادگاه
علی صفابینش محمدقاسم علیجان قبادی


مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 92-93
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
40

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
687
تاریخ تصویب :
1374/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :