جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


مصوب 28 برج ثور 1329 قمری
ماده اول - مبلغ سه کرور و بیست و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف
قشونی تخصیص می شود به ترتیب ذیل :
(اولا) مبلغ دو کرور و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان برای مصارف
پانزده هزار و هفتصد نفر قشون در اردبیل . قراچه داغ . استرآباد. خراسان و
سیستان . بروجرد. لرستان . عربستان . کردستان . کرمانشاهان . فارس و بنادر
مبلغ مزبور از بودجه کل قشونی تنگوز ئیل برگشت خواهد کرد.
(ثانیا) یک صد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای حقوق عقب افتاده سنه
ایت ئیل قشون .
ماده دوم - دویست و بیست هزار تومان برای خرید اسلحه .
ماده سوم - یک صد هزار تومان برای پرداخت حقوق عقب افتاده سفرا و
مامورین دولت ایران در خارجه .
ماده چهارم - دویست هزار تومان برای مصارف اداره امنیه به این ترتیب
که هشتاد هزار تومان برای اداره امنیه فارس و یک صد و بیست هزار تومان
مطابق پیشنهادی که بعد از ورود متخصصین سوئدی در وزارت داخله تهیه و به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود.
ماده پنجم - تتمه وجه استقراض تا یک صد و بیست و پنج هزار تومان برای
حقوق عقب افتاده سنه ایت ایل امنیه و نظمیه .
ماده ششم - برای نظارت و مواظبت در تسعیر لیره و خرید نقره از وجه
استقراض و نیز برای تهیه نقشه به جهت تفتیش مخارج مذکور فوق و حصول
اطمینان کامل از این که وجوه کاملا در محل خود به مصرف می رسد کمیسیونی
مختلط از نمایندگان وزارتخانه های مختلف در تحت ریاست وزیر مالیه تشکیل
می شود اعضای کمیسیون مزبور هشت نفر از مستخدمین خارجه و هفت نفر از
مستخدمین ایرانی که به انتخاب وزرا خواهند بود عضو این کمیسیون می شوند.
ماده هفتم - کمیسیون مزبور ترتیبی را که برای تفتیش و نظارت در مخارج
و مصارف قشون صلاح میداند اعم از اینکه از وجه استقراض باشد یا از عایدات
دیگر دولت و نیز ترتیب تفتیش سایر مخارج و عایدات دولتی را بصورت لایحه به
هیات وزرا پیشنهاد مینماید تا پس از تصویب آنها بتوسط وزیر مالیه به مجلس
شورای ملی پیشنهاد شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :