جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


مصوبه 24 جمادی الثانیه 1329 قمری
ماده 1 - قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی تا ده
کلمه اول دو هزار و ده شاهی و بعد هر کلمه پنج شاهی است .
ماده 2 - پرداخت قیمت مخابرات تلگرافی اعم از سئوال یا جواب به عهده
تسلیم کننده صورت تلگراف است .
ماده 3 - سوال کننده می تواند مطالبه جواب کند در صورتی که هنگام مخابره
سئول قیمت هر عده کلمه را که برای جواب خود کافی می داند به دفتر تلگراف
تحویل نماید که اول آن ده کلمه خواهد بود تلگرافخانه در آن صورت مکلف است
عده کلماتی که وجه آن دریافت شده به مخاطب اعلام نماید.
ماده 4 - هر گاه بعد از انقضای مدت پانزده روز جواب نرسید اداره قیمت
جواب را به سوال کننده رد خواهد کرد و پس از آن اگر مخاطب بخواهد جواب به
دهد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده 5 - اداره تلگراف در برابر قیمت مخابرات معادل وجهی که دریافت
می دارد تمبر روی قبض که به حامل می دهد الصاق خواهد نمود که نصف آن روی
قبض و نصف روی سوش (ته ورق کتابچه ) خواهد بود.
ماده 6 - قیمت قبض تلگرافی پنج شاهی است .
ماده 7 - در مواقعی که اداره تلگراف بتواند قبول مخابرات فوری و حضوری
نماید قیمت مخابرات حضوری دو برابر و مخابرات فوری سه برابر تلگرافات
معمولی است .
ماده 8 - مدلول ماده سوم و چهارم و هفتم در روی تمام اوراق تلگرافی به
طبع خواهد رسید.
ماده 9 - اسم مقصد جزو کلمات محسوب می شود.
ماده 10 - اشخاصی که خواسته باشند می توانند آدرس خود را به طور اختصار
به اداره تلگراف معرفی نمایند و در این صورت اداره تلگراف مبلغ سه تومان
سالیانه برای ثبت آدرس دریافت خواهد داشت .
ماده 11 - قیمت مخابرات تلگرافی به خط لاتین به هر زبانی که باشد در
داخله مملکت تا ده کلمه اول سه هزار و ده شاهی است و بعد هر کلمه هفت
شاهی است و در صورتی که عده کلمات معلوم نباشد هر دوازده حرف یک کلمه
محسوب خواهد شد.
ماده 12 - مواد این قانون شش ماه پس از امضا در تمام مملکت مطابق
نظامنامه اداری وزارت تلگراف به موقع اجرا گذاشته می شود و تمام مقررات
سابق راجع به این مواد منسوخ خواهد شد.
ماده 13 - مخابرات تلگرافی سوای مخابرات سلطنتی مجانی نخواهد بود وجه
گرفته می شود ولی برای هر وزارتخانه و انجمن های ایالتی و ولایتی مبلغی
اعتبار داده می شود که اگر از آن مبلغ زیاد شد وجه آن را بدهند.
ماده 14 - برای اخذ سواد هر تلگراف موافق قوانین مقرره از هر یک کلمه
تا صد کلمه اداره تلگراف مبلغ دو هزار دینار دریافت می دارد.
ماده 15 - هر گاه سواد تلگراف از یک صد کلمه تجاوز کرد به هر یکصد کلمه
پانصد دینار دریافت خواهد شد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :