جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


مصوبه 21 شهر رجب 1329 قمری
مقصود از حقوق شخصی وراث که در ماده هفتم متمم قانون وظایف ذکر شده اعم
از حقوق نقدی تنها یا حقوق جنسی تنها یا حقوق نقدی و جنسی به ضمیمه
یکدیگر است و ترتیب تقویم حقوق جنسی به نحوی است که در ماده هشتم قانون
وظایف مقرر است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :