جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


مصوبه 17 شهر شعبان المعظم 1329 قمری
ماده واحده - حقوق سهمی هر یک از وراث که نقدا جنسا در سال از دو
تومان تجاوز نکند وزارت مالیه از طرف دولت پنج برابر مبلغ آن را نقدا
بدون کم و کسر به وراث داده و آن حقوق را ابدی ضبط می نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :