جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


مصوب 16 جمادی الاول 1328 قمری
ما بین اولیای دولت قوی شوکت روسیه به توسط وزیر مختار دولت معظم الیها از
یک طرف و اولیای دولت علیه ایران به توسط وزیر مالیه از طرف دیگر این
قرارنامه حاضره از تاریخ شهر جمادی الاولی 1328 به تفصیل ذیل منعقد گردید.
(اولا) - قراردادی که در بیست و هفتم شهر صفر 1327 هجری مطابق اول حمل
سنه تخاقوی ئیل فیمابین مامورین محمدعلی میرزا و اقاست نرسس اف تاجرباشی
روس در تهران منعقد و در 12 ماه مارت سنه 1909 در دفتر اسناد سفارت سنیه
روس در تحت نمره 90 ثبت گردیده و حال متعلق به تجارتخانه برادران علی اف
می باشد از طرف هر دو دولت محکوم به بی اعتباری و نسخ گردید.
(ثانیا) - در عوض وجهی که تجارتخانه برادران علی اف برای انعقاد
قرارداد مزبوره منسوخه صرف نموده دولت علیه ایران متعهد است مبلغ دویست
هزار تومان بدون تنزیل به پول ایران در مدت پنج سال به اقساط متساویه هر
سالی چهل هزار تومان تمام برای اول اکتبر هر سال به تجارتخانه برادران
علی اف بپردازد و شروع به پرداخت این وجه از هذه السنه خواهد بود.
(ثالثا) - ضامن ترتیب پرداخت هر ساله وجه مزبور به محل آن از حیث مبلغ
و موعد به تجارتخانه برادران علی اف حق جوازی است که اولیای دولت علیه
ایران در هذه السنه ایت ئیل قانونا مقرر می فرمایند که از این تاریخ از
پوست بره که در تمام خاک ایران خریداری می شود چه در مدت این قرارداد و چه
بعد از آن در نقاطی که صلاح می دانند غیر از گمرکات از قرار ذیل اخذ
می نمایند:
از پوست شیر از دانه سه شاهی .
از پوست خراسان دانه پنج شاهی .
از پوست سایر نقاط ایران دانه هفده شاهی و نیم .
(رابعا) - برای مزید اطمینان از وصول مرتب اقساط مذکوره در فصل سوم
دولت علیه ایران از این تاریخ تا انقضای مدت این قرارداد کشتار بره و
خرید و فروش پوست آن را در ممالک محروسه جز به ترتیبی که در فصل هفتم این
قرارداد مذکوره است قدغن نفرموده و به هیچ عنوان عوارضی دیگر بر پوست بره
تحمیل نخواهد نمود.
(خامسا) - تمام وجوهی که از این عایدات جمع می شود متدرجا به توسط
اولیای دولت علیه ایران به شعبه تهران بانک استقراضی ایران در حساب
علی اف ها تحویل خواهد شد تا تکمیل مبلغ چهل هزار تومان مذکور و دولت علیه
متعهد است که قبل از تکمیل مبلغ مزبور از این عایدات به هیچ وجه به مصارف
دیگر نرساند و در صورتی که این عایدات کفایت تکمیل وجه فوق الذکر را
ننماید اولیای دولت ایران متعهدند که در هر صورت برای اول ماده اکتبر هر
سال کسر این وجه را از عایدات دیگر دولتی برسانند.
(سادسا) - اولیای دولت علیه ایران متعهدند که این حق جوازی را که از
پوست های بره خریداری برادران علی اف هم باید همیشه دریافت نمایند تا مدت
پرداخت اقساط پنجگانه نقدا نگرفته قبض رسید ماخوذ دارند و همان قبوض به
جای وجه نقد تا چهل هزار تومان مذکور در فصل فوق تسلیم بانک استقراضی
خواهد شد.
(سابعا) - در مدت این پنج سال هر گاه دولت علیه ایران برای محافظت نسل
بره بخواهد هر سال یک ماه به مناسبت هر محلی در تمام ایران غیر از فارس
کشتار بره را قدغن نماید این قرارداد مانع نخواهد بود و مقرر گردید که
خریداران پوست بره از تبعه روس هیچ یک حق ندارند احدی را به کشتار بره
مجبور کنند.
(ثامنا) - این قرارداد که نسختین نوشته شده برای طرفین بدون تغییر
لازم الاجرا می باشد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/00/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :