جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مصوب 19 شعبان 1328 قمری
1 - امتیاز طلاشویی در طول رودخانه دواب و شعبی که داخل به رودخانه
می شود از قریه آزنا تا قریه ده سفید که طول آن عبارت از ده هزار و پانصد
و هفتاد ذرع است و عرض از هر طرف ساحل یکصد و چهل و چهار ذرع است به مدت
بیست سال شمسی به آقای میرزاعلی محمدخان و شهاب الممالک و حاجی سید
ابوالحسن و حسین آقا تاجران تهرانی داده می شود.
2 - امتیاز و استخراج سایر فلزات در حدود معینه ذیل به شرکا داده
می شود به مدت سی سال شمسی - حد شمالی از قریه آزنا به طرف مغرب پنج هزار
ذرع که منتهی می شود به قریه پاموسی - حد غربی از قریه پاموسی به طرف جنوب
غربی هشت هزار ذرع که منتهی می شود به نقطه که در نقشه به علامت (ب ) تخصیص
داده شده - حد جنوبی را نقطه (ب ) به طرف شرق هفت هزار ذرع که منتهی می شود
به نقطه که در نقشه به علامت (د) معرفی شده - حد شرقی از نقطه (د) به طرف
شمال شرقی هشت هزار ذرع که منتهی می شود به قریه آزنا موافق حدود مزبور
کلیه اراضی که در حوزه این امتیاز واقع می شود تخمینا یک فرسخ مربع و به
شکل چهار ضلعی غیر منظم که قریه آستانه تقریبا در مرکز واقع می شود.
3 - هر گاه صاحبان امتیاز در ضمن طلاشویی یا استخراج معادن مذکوره
معادن جواهرات یا اشیا عتیقه کشف نمایند از این امتیاز خارج و متعلق به
دولت خواهد بود.
4 - از کل عایدات از معادن فلزات ده درصد و از عین طلای استخراج شده
نیز بدون موضوع نمودن خرج ده درصد باید به دولت عاید دارند.
5 - هیچ یک از صاحبان امتیاز و شرکا و اشخاصی که این امتیاز و حق شرکت
به آنها منتقل می شود مجاز نخواهند بود قسمت خود را به تبعه خارجه انتقال
نموده و یا نزد آنها وثیقه و رهن بگذارند هر گاه خود یا وراث آنها داخل
تبعیت خارجه شوند این حق از او ساقط و باید امتیاز و سهم خود را به تبعه
داخله انتقال نماید و در صورتی که کسی از تبعه داخلیه خریدار نباشد دولت
به قیمت عادله خریداری خواهد نمود.
6 - اگر صاحبان امتیاز بخواهند از اتباع خارجه برای شرکت یا کمپانی
قبول نمایند باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
7 - صاحبان امتیاز اگر بخواهند در حوزه امتیاز ایجاد راهی نمایند جهت
حمل و نقل مواد معدنی از محل استخراج به مرکز حوزه مجاز هستند.
8 - زمین هایی که صاحبان امتیاز می خواهند طلاشویی و یا استخراج معادن و
یا ایجاد راه نمایند اگر متعلق به مالک مخصوص باشد ترضیه خاطر مالک به
عده صاحبان امتیاز است .
9 - صاحبان امتیاز اگر در طلاشویی از تاریخ امضا تا یک سال شروع به
استخراج نکردند و در معدن سایر فلزات تا مدت دو سال دیگر استخراج ننمودند
این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
10 - هر گاه در طول مدت امتیاز یک سال در طلاشویی و دو سال متوالی در
معادن بدون اجازه و اطلاع وزارت فواید عامه تعطیل و تاخیر نمایند امتیاز
لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
11 - اشیا و اموال غیر منقوله از هر قبیل بعد از انقضای مدت متعلق به
دولت خواهد بود.
12 - پس از انقضای مدت امتیاز با تساوی شروط حق تقدم با صاحبان این
امتیاز خواهد بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/00/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :