×

مجرد اشتغال به شغل رانندگی درشرکت دولتی موجب شمول قانون کاردر روابط فیمابین نخواهد بود

مجرد اشتغال به شغل رانندگی درشرکت دولتی موجب شمول قانون کاردر روابط فیمابین نخواهد بود

مجرد-اشتغال-به-شغل-رانندگی-درشرکت-دولتی-موجب-شمول-قانون-کاردر-روابط-فیمابین-نخواهد-بود-

وکیلتاریخ 27/8/72 شماره دادنامه 146 کلاسه پرونده 74/66

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/54 افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یابشوند مشمول مقررات قانون کارخواهند بود ، تعیین مشاغل کارگری بعهده شرکت وتایید سازمان اموراداری واستخدامی میباشد .
بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی درشرکت دولتی موجب شمول قانون کاردرروابط فیمابین نخواهد بود ولذا رای شماره 152 مورخ 23/2/74 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی بشکایت شاکی (راننده شرکت ) رابلحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق الذکر درباره وی درصلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است موافق قانون تشخیص داده میشود این رای مستندا" به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه : 74/66 مورخ 12/10/74
تاریخ 27/8/72 شماره دادنامه 146 کلاسه پرونده 74/66
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان کشاورزی منطقه جیرفت
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 7و16 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف : شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/121 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی بطرفیت سازمان عمران کشاورزی وکشت وصنعت جیرفت بخواسته اعاده بخدمت یابازنشستگی بشرح دادنامه شماره 23152/2/74 چنین رای صادرنموده است ، گرچه شاکی طبق ابلاغهای صادره بشرح فتوکپی پیوست بعنوان راننده ماشینهای کشاورزی استخدام ومشغول بکار بوده لکن بموجب نامه مورخ 10/12/64 استعفای خودراتقدیم ومورد موافقت نیز قرارگرفته لذا باتوجه به استعفا نامه مذکوراعاده بخدمت نامبرده یا بازنشستگی وی فاقد وجهه قانونی بوده وشکایت وی محکوم به رد است .
ب : شعبه شانزدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه 73/648و... موضوع شکایت آقای بختیار صالحی و... بطرفیت سازمان کشاورزی منطقه جیرفت وابسته به وزارت کشاورزی بخواسته اعاده بخدمت یا بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 81 الی 106مورخ 14/2/74 چنین رای صادرنموده است ، نظرباینکه برابرمقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2قانون استخدام کشوری افراد ی که برای مشاغل کارگری استخدام شده اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود واز طرفی بموجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری باسازمان مذکوربوده وشغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است ونظر باینکه بموجب رای وحدت رویه ولازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 28135/6/71 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری درصلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرردرقانون کارمیباشد ، علیهذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج وپایان خدمت وتقاضای اعاده بکار وبازنشستگی میباشد درصلاحیت مراجع مذکورمیباشد ومستندا" بماده 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه فوق الاشعار مقررمیدارد که پرونده از آمارکسروجهت رسیدگی به اداره کارواموراجتماعی جیرفت ارسال گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 146

تاریخ تصویب : 1372/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع : عنصر روانی جرم -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.