جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مصوب 18 شوال 1329 قمری مطابق 19 میزان
ماده اول - مسیو بوطن مداومت خواهد نمود مدت سه سال شمسی به خدمت دولت
علیه ایران به سمت مهندسی قورخانه و کارخانجات نظامی و متعهد می شود که به
طور شایسته تکالیف خود را در این مشاغل به عمل آورده و نیز در مدت
کنترات خود بالغ به سی نفر شاگرد را که به او سپرده می شود به عملیات
مکانیکی تعلیم کرده و هر گاه مسیو بوطن به یکی از شرایط مقرره با وزارت
جنگ تخلف کند و یا موجبات عدم رضایت وزارت جنگ را فراهم نماید دولت مختار
است که کنترات مشارالیه را فسخ نماید در این صورت دیگر مسیو بوطن حق
مواجب و مقرری را نخواهد داشت .
ماده دوم - تاریخ تجدید این کنترات از روز حمل ایت ئیل 1328 لغایت سه
سال شمسی خواهد بود.
ماده سوم - وزارت جنگ مجاز است مسیو بوطن مهندس قورخانه و کارخانجات
نظامی را برای مدت سه سال از قرار سالی دو هزار و چهار صد تومان استخدام
نماید
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :