جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ردیف 39
مبلغ (د ق ت ) سالیانه /ماهیانه برای چه مدت تاریخ تصویب
--------------------------------------------------------------
-/-/800 سالیانه مسیوبنتان و عیال 8 جمادی الثانیه 1328
مادام الحیات اولاد تا حد بلوغ
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :