جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوب 29 شعبان 1329 قمری
ماده اول - وزارت علوم و معارف مجاز است کنترات مسیولاتس معلم فیزیک و
شیمی را برای مدت سه سال از قرار پانزده هزار فرانک سالیانه تجدید نماید
با این شرط که علاوه بر تدریس خدمات دیگر از قبیل تجزیه و عملیات شیمیایی
را انجام دهد.
ماده دوم - یک نفر معلم طب فرانسوی که در فرانسه دارای درجه آگرژه
باشد از قرار پانزده هزار فرانک به مدت سه سال استخدام نماید.
ماده سوم - یک نفر معلم تاریخ طبیعی به جای دکتر کمبو به مدت سه سال
از قرار دوازده هزار فرانک سالیانه استخدام شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :