جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


مصوب لیله 26 رمضان 1329 قمری
ماده اول - مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد تومان برای استخدام یک نفر
صاحب منصب اداری و شش نفر صاحب منصب قشونی سوئدی به وزارت داخله اعتبار
داده می شود.
ماده دوم - صاحب منصبان مزبور که برای مدت سه سال استخدام می شوند مامور
تشکیل اداره مباشرت ژاندارمری و اداره کل دستجات ژاندارمری و تدریس در
مدارس صاحب منصبان کل و جز و تا بین ژاندارم و نظمیه دولت علیه خواهند
بود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :