جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.ماده 1_ برای هر ذیحسابی یک حساب تحت عنوان «تمرکز درآمد عمومی» از طرف خزانه در انک مرکزی ایران و در شهرستان در شبعه بانک ملی ایران (به نمایندگی بانک مرکزی ایران) افتتاح می شود. کلیه وصولیهای بابت درآمد عمومی و سایر درآمدهایی که توأماً با درآمد عمومی وصول می شود به حساب مزبور منتقل می گردد. موجودی این حساب به ترتیبی که خزانه تعیین می کند به حساب یا حسابهای مربوط انتقال داده می شود.
ماده 2_ برای هر ذیحسابی به تعداد انواع درآمد اختصاصی حساب تمرکز درآمد اختصاصی «با ذکر عنوان درآمد» از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران و در شهرستان در شعبه بانک ملی ایران (به نمایندگی بانک مرکزی ایران) افتتاح می شود. هر نوع درآمد اختصاصی که وسیله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی وصول می شود به حساب مربوط منتقل می گردد. از موجودی هریک از حسابهای مزبور به میزان مورد نیاز با صدور درخواست وجه از طرف ذیحساب بوسیله خزانه به حساب پرداخت اختصاصی انتقال داده می شود.
ماده 3_ برای هر شرکت دولتی یک حساب تمرکز درآمد شرکت (با ذکر نام شرکت) از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود. کلیه درآمدهای شرکت مزبور به حساب مزبور منتقل می گردد. خزانه وجوه موردنیاز شرکت را از موجودی این حساب به صرف تقاضای شرکت بلافاصله به حساب یا حسابهایی که از طرف شرکت تعیین می شود منتقل می نماید.
تبصره 1_ درصورتی که مرکز شرکت دولتی در شهرستان باشد و یا اینکه شعب شرکتهای دولتی در شهرستانها مجاز باشند از درآمد وصولی خود استفاده نمایند حساب درآمد شرکت یا (شعبه شرکت) بوسیله دارایی شهرستان مربوطه به نمایندگی از طرف خزانه در بانک ملی محل (به نمایندگی بانک مرکزی ایران) افتتاح می شود تا درآمدهای وصولی به حساب مزبور منتقل گردد.
ذحیحساب شهرستان وجوه موردنیاز شرکت (یا شعبه شرکت) را موجوجودی این حساب به صرف تقاضای شرکت (یا شعبه شرکت) بلافاصله به حساب یا حسابهایی که از طرف شرکت یا «شعبه شرکت» تعیین می شود منتقل می نماید.
ذیحسابی شهرستان مکلف است صورت جمع دریافت و پرداخت ماهانه مزبور را به خزانه ارسال دارد.
تبصره 2_ درصورتی که وصول یک یا چند نوع درآمد عمومی بعهده شرکت دولتی واگذار شده باشد برای هریک از انواع درآمدهای مزبور یک حساب تمرکز درآمد عمومی (با ذکر عنوان درآمد) از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعبه بانک ملی ایران (به نمایندگی بانک مرکزی ایران) افتتاح می شود تا موجودیهای حساب به ترتیبی که خزانه تعیین می کند به حساب مربوط انتقال داده شود.
تبصره 3_ متصدیان امر در خزانه یا ذیحسابی شهرستان در صورتی که پس از وصول تقاضای شرکت دوتی از انتقال فوری وجه هح سابهای معین شده مسامحه نمایند با اعلام شرکت مربوط طبق مقررات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 4_ برای آنکه ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و همچنین شرکتهای دولتی از موجودی حساب درآمد اختصاصی یا درآمد شرکت دولتی اطلاع داشته باشند در موقع افتتاح حساب به بانک اعلام خواهد شد که مدارک عملیات و صورتحسابهای بانکی را در دو نسخه تهیه و یک نسخه از آن را به خزانه یا ذیحسابی شهرستان حسب مورد و یک نسخه برای وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط ارسال دارند.
ماده 5_ وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی به حسابهای خزانه طبق دستورالعمل 26/110000 _ 23/11/48 بعمل می آید.
ماده 6_ برای هر ذیحساب یک حساب تحت عنوان «سپرده» از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران و در شهرستان در شعبه بانک ملی ایران «به نمایندگی بانک مرکزی ایران» افتتاح می شود و وجوه سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آنها که طبق مقررات وصول می شود باید به حساب مزبور منتقل شود.
استرداد سپرده ها طبق مقررات مربوط به خود بعمل می آید.
ماده 7_ ذیحساب مکلف است در آخر هر ماه سپرده هایی را که 3 ماه از تاریخ وصول آن گذشته است یکجا به حساب سپرده خزانه که در بانک مرکزی افتتاح شده منتقل و صورت ریز و مشخصات کامل آنرا به خزانه ارسال دارد.
ماده 8_ استرداد سپرده هایی که به حساب سپرده خزانه منتقلشده است طبق مقررات مربوط به خود از موجودی حساب سپرده ذیحسابی بعمل خواهد آمد خزانه وجوه مربوط به تقاضای ذیحساب متضمن مشخصات کامل سپرده را به حساب سپرده ذیحساب منتقل می نماید.
ماده 9_ ذیحساب مکلف است در آخر شهریورماه هر سال صورت ریز و مشخصات کامل سپرده هایی را که 10 سال از تاریخ وصول آن گذشته است بخزانه ارسال دارد تا به حساب درآمد عمومی (درآمد متفرقه) منتقل شود.
ماده 10_ استر داد سپرده هایی که به حساب درآمد عمومی منتقل شده است به تقاضای ذیحساب متضمن مشخصات کامل سپرده وحم وزارت دارایی از محل درآمد متفرقه جاری بعمل می آید خزانه براساس حکم مزبور وجه موردتقاضا را به حساب پرداخت ذیحسابی مربوط برای پرداخت به ذینفع منتقل می نماید.

ماده 11_ ادارات ثبت شهرستانها می توانند به پیشنهاد مدیرکل ثبت و موافقت وزارت دارایی سپرده های خود را به حساب مخصوصی که در بانک ملی محل (به نمایندگی بانک مرکزی ایران) از طرف ذیحساب شهرستان افتتاح می شود منتقل نمایند پرداخت و انتقال وجه از این حساب با امضای رئیس ثبت محل و جمعدار مربوط بعمل می آید.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
169999
تاریخ تصویب :
1349/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :