جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


مصوب 9 شوال المکرم 1329 قمری
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مستر نیو را برای محاسبات وزارت پست
و تلگراف سه ساله استخدام نماید.
ماده دوم - شرایط کنترات مستخدم مذکور همان شرایط عمومی مستخدمین
آمریکایی است و حقوق او سالیانه چهار هزار تومان است که از شصت هزار
تومان اعتباری که سابقا برای هیات تفتیشیه داده شده است پرداخته خواهد
شد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :