×

قانون راجع به استخدام بیست نفر صاحب منصب سوئدی برای تشکیلات قشون ایران

قانون راجع به استخدام بیست نفر صاحب منصب سوئدی برای تشکیلات قشون ایران

قانون-راجع-به-استخدام-بیست-نفر-صاحب-منصب-سوئدی-برای-تشکیلات-قشون-ایران
مصوب 16 شوال المکرم 1329 قمری
ماده اول - وزارت جنگ دولت علیه ایران مجاز است برای تشکیلات اداری و
تعلیمات نظامی و تاسیسات علمی قشونی بیست نفر صاحب منصب سوئدی به موجب
مواد هشت گانه ذیل استخدام نماید.
ماده دوم - عده صاحب منصبان ی که از دولت سوئد استخدام می شوند چهارده
نفر صاحب منصب صف و سه نفر صاحب منصب اداری برای مدت سه سال خواهد بود.
ماده سوم - سه نفر صاحب منصب جزو دیگر نیز برای مدت سه سال از دولت
سوئد برای معاونت صاحب منصبان ی که در ماده فوق ذکر شده است و برای تشکیل
کادر قشون و تعلیم صاحب منصبان جزو و افراد تا بین استخدام می شوند.
ماده چهارم - چهارده نفر صاحب منصب صف به طریقه ذیل در نظام تقسیم
می شوند:
وزارت جنگ 3 نفر صاحب منصب
پیاده نظام 6 نفر صاحب منصب
سواره نظام 2 نفر صاحب منصب
توپخانه 1 نفر صاحب منصب
مدرسه نظامی 2 نفر صاحب منصب
ماده پنجم - سه نفر صاحب منصب اداری نیز به طریقه ذیل تقسیم می شوند:
وزارت جنگ 1 نفر صاحب منصب
پیاده نظام 1 نفر صاحب منصب
سواره نظام و توپخانه 1 نفر صاحب منصب
ماده ششم - تقسیم صاحب منصبان جزو به طریقه ذیل خواهد بود:
سواره نظام 1 نفر صاحب منصب جزو
توپخانه 1 نفر صاحب منصب جزو
مدرسه نظامی صاحب منصبان جزو 1 نفر
ماده هفتم - برای استخدام چهارده نفر صاحب منصب صف و سه نفر صاحب منصب
اداری و سه نفر صاحب منصب جزو مبلغ 583730 قران اعتبار به وزارت جنگ داده
می شود.
ماده هشتم - تقسیم صاحب منصبان کل و جزو مطابق فهرست ذیل است :

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1329/00/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.