جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری مطابق 18 عقرب
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است ده نفر مستخدمین مالیه آمریکایی
استخدام نماید.
ماده دوم - شرایط عمومیه کنترات های ده نفر مستخدم آمریکایی مذکور
مطابق شرایط عمومی مستخدمین آمریکایی که تا به حال استخدام شده اند خواهد
بود.
ماده سوم - مبلغ بیست و چهار هزار و نهصد دلار حقوق سالیانه ده نفر
مستخدم مذکوره از بابت شصت هزار تومان اعتباری که مطابق ماده هفتم قانون
23 جوزا به خزانه دار کل داده شده است تصویب می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :