جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مصوب 17 جمادی الاولی 1329
ماده اول - در سنه تنگوزییل 1329 سی نفر شاگرد ایرانی از طرف دولت
علیه برای تحصیلات ذیل به اروپا فرستاده می شود:
برای معلمی 15 نفر
برای علوم نظامی به قرار ذیل :
پیاده نظام 2 نفر
سواره نظام 2 نفر
توپخانه 2 نفر
مهندس نظام 1 نفر
صاحب منصب اداری 1 نفر
برای مدرسه مهندسی طرق و شوارع 2 نفر
برای مدرسه حرف و صنایع 2 نفر
شیمیست 1 نفر
برای مدرسه فلاحت :
مخصوص ابریشم 1 نفر
فلاحت عمومی 1 نفر
ماده دوم - بعد از سنه تنگوز ئیل تا مدت پنج سال هر سال بیست نفر
شاگرد جدید به خارجه اعزام می شود که مشغول تحصیل علوم لازمه باشند و هر
چند نفر از شاگردان که بعد از فراغت تحصیل مراجعت به ایران کنند و یا به
واسطه طفره از تحصیلات و به جهات دیگر خارج شده و محل خالی بماند عوض آنها
مجددا فرستاده می شود.
ماده سوم - مخارج سی نفر شاگرد از قرار نفری پانصد و پنجاه تومان مبلغ
شانزده هزار و پانصد تومان سالیانه اعتبار به وزارت معارف داده می شود.
ماده چهارم - مخارج ذهاب سی نفر شاگرد از قرار یکصد تومان سه هزار
تومان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :