جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


مصوب 21 رجب 1329
هر چند تا کنون در مجلس عمل بر این بوده که در هر یک از مواد لوایح
قانونی مذکور در فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم با اوراق اخذ رای شود
لیکن ماده مزبور این ترتیب را حتمیت نداده و رای به اوراق در موقع اخذ
رای کلی لوایح مزبوره کفایت می کند
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :