جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


مصوب 14 ربیع الاول 1329 قمری

ملاحظه اوضاع امور مملکت به خوبی مدلل می دارد که تا در سبک اداره دولت
تغییر واضحی داده نشود و حسن جریان امور به طور کامل منظور نظر کارکنان
دولت نباشد از حیث انتظام امور مملکتی به هیچ نوع موفقیتی نایل نمی توان
شد.
شرط اهم حصول این مقصود حفظ قدرت لازمه ای است که ملت برای تامین مصالح خود
به هیات دولت می سپارد از آن جایی که این قدرت تا کنون به طور کافی اعمال
نشده است فتوری به انتظام امور راه یافته که آن به آن در تزاید و آتیه
مملکت را تهدید می نماید.
در علل و اسباب این حال ناگوار که تعمق شود برای جلوگیری آن از اتخاذ
وسایل چهار گانه ذیل ناگزیر خواهیم بود:
1 - رفع مواد فساد و تروریسم (یعنی دفع مواد مخالف مشروطیت و مخل آسایش
بلاد و اهالی و مانع حسن جریان امور دولت ).
این بلای مملکت ویران کن امروز سلامت مملکت را به مخاطره انداخته و همان
آزادی پر قیمت را که با این همه صدمات به دست آمده به شدت متزلزل ساخته
است چون بالفعل لازمه وضع نشده و مسلم است با قوانینی که هر کس در خیال
تصور می کند نمی توان دولت را اداره نمود و نظر به این که سلامت مملکت اساس
تمام قوانین است لهذا هیات دولت با مسئولیت فوق العاده که در مقابل خدا و
خلق بر عهده دارد برای رفع مواد مزبوره بای نحوکان اختیار تام می خواهد.
2 - اعمال مجازات در موارد جنحه و جنایات و تقصیرات .
3 - تامین انتظامات اداره و حفظ اصول اطاعت در میان طبقات مامورین و
اجزای ادارات دولت خصوصا در نظام به وسیله مجازات اداره .
4 - اجرای قانون مطبوعات آزادی جراید از اصول اولیه مشروطیت است لیکن
بعضی از جراید تا کنون به سو استعمال این نعمت غالبا مصلحت مملکت و
مقتضیات وقت را اخلال و حیثیت دولت را در داخل و خراج تضییع کرده اند و
وزرای عصر به علت محضوراتی که در موارد ارجاع به محاکم عدلیه تصادم
می کردند در اجرای قانون مطبوعات متوقف بوده اند علیهذا برای کابینه
اختیاری لازم است که تا اصلاح محاکم عدلیه هر گاه جراید از حدود قانونی
تجاوز کردند وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاکمه اداره مجری دارد.
در صورتی که نمایندگان محترم با مقدمه فوق الذکر موافقت کامله داشته باشند
پروگرام ذیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود و چون به خطراتی که وطن
عزیز را تهدید می کند فقط محض فداکاری حاضر خدمت شده و کار مملکت را مهمتر
از آن می دانیم که به دفع الوقت و مسامحه بگذرد لهذا هر آن تقویت مجلس نسبت
به هیات وزرا منظور نشود اشغال مسند وزارت را خیانت دانسته استعفای خود
را تقدیم خواهیم کرد.
پروگرام
1 - اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت .
2 - تشکیل اردوهای سیار و ساخلو در نقاط لازمه مطابق لایحه و بودجه که به
مجلس پیشنهاد شده است .
3 - حفظ و تشیید روابط حسنه به دول متحابه .
4 - تعقیب استقراضی که کابینه سابق به مجلس پیشنهاد کرده و از تصویب
کمیسیون قوانین مالیه گذشته است .
5 - پیشنهاد بقیه بودجه کل .
6 - شروع به اصلاحات مالیه با مستخدمین خارجه .
7 - تجدید نظر در مالیات نمک محضر رفع معایب و مشکلاتی که از این مالیات
بر دولت و اهالی حاضر شده است .
8 - تشکیل هیات مخصوصه برای تدارک لوایح قوانین موقتی در مواردی که هنوز
وضع قانون نشده و مجال انتظار گذشتن قوانین از مجرای خود نیست لوایح
مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیات وزرا و امضای مقام
منیع نیابت سلطنت عظیم خواهد رسید (بقای این هیات تا وقتی است که شورای
دولت دایر بشود).
9 - اصلاح عدلیه با تدارک ترتیبات مقدماتی که لوایح آن را وزیر عدلیه
موافق ماده 8 این پروگرام به کمیسیون عدلیه پیشنهاد خواهد کرد.
10 - اصلاح مدارس ابتدایی و متوسطه موجوده حتی المقدور (اجرای پروگرام متحد
در کلیه مدارس تاسیس مدرسه دارالمعلمین در تهران مطابق پیشنهادی که خواهد
شد).
11 - توجه به امر تجارت گذراندن قانون شرکتها پیشنهاد لایحه قانون اطاقهای
تجارتی .
12 - پیشنهاد اصلاح قانون بلدیه
------------------

معرفی رییس الوزرا 2 ع 1/1329.
معرفی وزرا در تاریخ 9 ع 1329 قمری به شرح ذیل به عمل آمده است .
سپهدار اعظم رییس الوزرا و وزیر جنگ موقتی - علاالسلطنه وزیر فواید عامه و
معارف .
مستشارالدوله وزیر داخله - ممتازالدوله وزیر مالیه - معاون الدوله وزیر
تجارت و پست و تلگراف مشیرالدوله وزیر عدلیه - محتشم السلطنه وزیر خارجه .
در تاریخ 26 ج 1/1329 ممتازالدوله به وزارت پست و تلگراف و تجارت و
محمدابراهیم خان غفاری معاون الدوله وزارت مالیه منتقل و معرفی گردیدند.
معاونین :
شریف الدوله معاون وزارت داخله (معرفی 26 ع 1/1329).
امیراعظم معاون وزارت جنگ (معرفی 11 ع 2/1329).
محاسب الممالک معاون پست و تلگراف و تجارت (معرفی 13 ع 2/1329).
معاضدالملک معاون وزارت مالیه (معرفی 3 ج 2/1329).
مقتدرالملک معاون وزارت خارجه (معرفی 4 رجب /1329).
مجددا در تاریخ 22 رجب 1329 وزرا به شرح ذیل معرفی شدند.
صمصام السلطنه وزیر جنگ - وثوق الدوله وزیر داخله - حکیم الملک وزیر علوم و
معارف و فواید عامه قوام السلطنه وزیر عدلیه - مشیرالدوله وزیر پست و
تلگراف و تجارت - محتشم السلطنه وزیر خارجه معاون الدوله وزیر مالیه .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/00/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :