جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مصوب 17 شعبان 1328

کابینه جدید که به تاریخ شانزدهم رجب تشکیل شده است پروگرام خود را مطابق
مواد ذیل به مجلس مقدس تقدیم می نماید:
1 - اقدام فوری در جلب مستخدمین خارجه .
2 - اصلاحات لازمه در دوایر نظمیه و امنیه - حسن اداره امور در ایالات و
ولایات مراقبت جدی در دفع مواد فسادی که صلح و آرامی را در مملکت متزلزل
نماید.
3 - تهیه قوای نظامی که عبارت باشد از یک اردوی جدید منظم از اسلحه ثلثه
مرکب از شش هزار و ششصد نفر در مرکز و اردوی ساخلوهای لازمه به طرز قدیم
با اصلاحات ممکنه در ولایات که مجموع عده آنها از 25 الی سی هزار نفر خواهد
بود با اسلحه جدید که باید خریداری شود.
4 - اصلاحات امور مالیه و تعدیل در عمل مالیات و اقدام فوری در تاسیس
دیوان محاسبات مطابق قوانین که از مجلس خواهد گذشت و تدارک وجهی برای
مخارج ضروریه و کسر بودجه و اجرا اصلاحاتی که در تکثیر عایدات و تقلیل
مخارج ضرورت قطعی دارد.
5 - اصلاحات لازمه در امور عدلیه و تنقیح و تنظیم قوانین و قواعد لازمه در
حسن جریان امور در محاکم و قبل از آن که قوانین راجع به انتخاب روسا و
اعضا محاکم عدلیه وضع شود وزیر عدلیه وضع شود وزیر عدلیه باید در انتخاب
اعضا اختیار تام داشته باشد که مادام که قوانین وضع نشده است بتواند
مسئولیت لازم بر عهده بگیرد و اقدام فوری در تاسیس محکمه تمیز.
6 - اصلاحات لازم در امور مدارس و فرستادن یک عده متعلمین برای تکمیل
تحصیلات یا معاینه عملیات به خارجه .
7 - تقدیم لایحه در تشکیل (کنسی دتا) برای تنقیح قوانین قبل از تقدیم به
مجلس مقدس
---------------------------

معرفی رییس الوزرا: 4 رجب 1328.
معرفی وزرا، 18 رجب 1328 به شرح ذیل :
مستوفی الممالک رییس الوزرا - فرمانفرما وزیر داخله - نواب وزیر خارجه -
حکیم الملک وزیر مالیه قوام السطنه وزیر جنگ - دبیرالملک وزیر عدلیه -
اسدالله میرزا وزیر پست و تلگراف .
مجددا در تاریخ 26 شوال 1328 کابینه به شرح ذیل معرفی گردید.
عون الدوله وزیر داخله - فرمانفرما وزیر جنگ - محتشم السلطنه وزیر عدلیه -
صنیع الدوله وزیر مالیه نواب وزیر خارجه - اسدالله میرزا وزیر پست و
تلگراف - حکیم المللک وزیر معارف و اوقاف و فوائد عامه و انطباعات (معرفی
7 ذی حجه ) محتشم السلطنه وزیر خارجه (تاریخ معرفی غره محرم 1329)
یمین الممالک معاون وزارت جنگ (تاریخ معرفی 17 محرم 1329)
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/00/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :