جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.شماره 24/12344
تاریخ 29/3/52

اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
در اجرای ماده (43) قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 انواع هزینه های مستمر که نوعاً امکان دارد انجام آن از یک سال مالی تجاوز کند و شرایط آن بشرح زیر اعلام می گردد:
اول _ انواع هزینه ها
الف _ اجاره:
1_ اجاره اراضی
2_ اجازه ابنیه و ساختمان
3_ اجاره انواع ماشین آلات ثابت
4_ اجاره وسایل لاروبی بنادر و رودخانه ها
5_ اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها
ب _ خدمات:
1_ تألیف و تصنیف و ترجمه
2_ حق بیمه اعم از بیمه اشخاص یا بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاههای دولتی باید انجام شود.
3_ آموزش قبل و ضمن خدمت
4_ حمل محمولات پستی و امانات و سایر محمولات
5_ استفاده از ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی
6_ حق الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات
7_ حق الزحمه حرف پزشکی
8_ نگاهداری و سرویس دستگاههای تهویه و شوفاژ و نظایر آن
9_ حق الوکاله و حق المشاوره موضوع تصویبنامه شماره 6034_30/7/45 هیئت وزیران و سایر خدمات مشابه

دوم ـ شرایط
انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق با رعایت مراتب زیر مجاز می باشد:
1_ انعقاد قرارداد اجازه یا خرید خدمات برای مدت بیش از یک سال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام سازمان مربوط از لحاظ حفظ منافع و مصالح سازمان ضرورت داشته باشد.
2ـ در قراردادهایی که حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می شود تصریح شود در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت سازمان حق داشته باشد قرارداد را فسخ نماید.
3ـ مدتی که در قرارداد ذکر می شود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام سازمان به دلایل موجهی ضرورت داشته باشد.
4ـ نسبت به هریک از مواد بالا در صورتی که مدت اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت دارایی اقدام لازم به عمل آید.
5ـ در موارد بالا سازمان مربوط مکلف است هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید.

از طرف وزارت دارایی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12344
تاریخ تصویب :
1352/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :