جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.ماده 1ـ تنخواه گردان حسابداری بترتیب زیر واگذار می شود:
1ـ تنخواه گردان حسابداری برای هزینه های مربوط به واحدهای مرکزی از محل اعتبار مواد 1 تا 7 و مواد 13 و 19 تا میزان متوسط پرداختهای یک ماه باتوجه به پرداختهای سال قبل که ازیک دوازدهم اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مزبور تجاوز نکند.
2ـ تنخواه گردان حسابداری برای هزینه های مربوط به واحدهای خارج از مرکز در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که پرداخت هزینه و تنظیم حساب واحدهای مذکور را رأساً عهده دار خواهد بود از محل اعتبار کلیه مواد تامیزان پرداختهای سه ماه باتوجه به پرداختهای سال قبل که از سه دوازدهم اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مزبور تجاوز نکند.
3ـ تنخواه گردان حسابداری برای هزینه های مربوط به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از محل اعتبار کلیه مواد تا میزان پرداختهای سالانه که از اعتبار تخصیص یافته سهمی واحدهای مزبور تجاوز نکند.
ماده 2ـ تنخواه گردان شهرستان (وجوهی که طبق ماده 66 قانون محاسبات عمومی از طرف خزانه به حساب بانکی ذیحساب شهرستان منتقل می شود) برای پرداخت کلیه هزینه های واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع در حوزه شهرستان مربوط که اعتبار آنها براساس ماده 65 قانون محاسبات عمومی از طریق خزانه در اختیار واحدهای مزبور گذارده شده حداکثر تا میزان ده درصد پرداخت سالانه قابل پرداخت است.
ماده 3ـ پیش پرداختهای موضوع آئیننامه ماده 52 قانون محاسبات عمومی از محل تنخواه گردان حسابداری یا شهرستان پرداخت می شود. درصورتی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقد شده یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواه گردان در اختیار ذیحساب نبوده یا کافی نباشد تنخواه گردان اضافی در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ماده 4ـ تقاضای برقراری تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 1 از طرف ذیحساب عنوان وزارت دارایی (اداره کل نظارت بر اجرای بودجه) به عمل می آید تقاضاهای رسیده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسیدگی قرار گرفته وحکم برقراری تنخواه گردان از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد.
ماده 5ـ درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 1 براساس احکام صادر شده به تدریجی که مورد نیاز واقع می شود از طرف ذیحساب تهیه و به خزانه ارسال خواهد شد خزانه وجوه لازم را باتوجه به امکانات مالی پس از احتساب به پای اعتبار مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی منتقل خواهد نمود.
ماده6_ وجوه مربوط به تنخواه گردان شهرستان ماده 2 با رعایت میزان مقرر به تشخیص خزانه به حساب بانکی ذیحساب شهرستان منتقل می شود.
ماده 7ـ ذیحساب حواله های قابل پرداخت و حواله های پرداخت شده از محل تنخواه گردان پرداخت را در مورد موادی که تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده یک در اختیار دارد از محل تنخواه گردان مزبور پرداخت می نماید و درخواست وجه آنها را در حدود احتیاج صادر و به خزانه ارسال خواهد داشت و درصورتی که از محل اعتبار یک ماده هزینه یا یک برنامه چند حواله موجود باشد جمع مبلغ مربوط به هر ماده یا برنامه یکجا در متن درخواست وجه در مقابل عنوان مربوط قلمداد و صورت ریز آنرا شامل شماره حواله ها و مبلغ آنها به تفکیک ضمیمه درخواست خواهدکرد.
ماده 8ـ ذیحساب شهرستان حواله های قابل پرداخت و حواله های پرداخت شده از محل تنخواه گردان پرداخت را در حدود اعتبارات ابلاغی از محل تنخواه گردان شهرستان موضوع ماده 2 پرداخت می نمایدو تلگرافی از خزانه تقاضای ارسال وجه خواهد نمود و بلافاصله تأئیدیه تلگراف را منضم به اوراق درخواست وجه به خزانه ارسال خواهدداشت.
تبصره ـ درخواست وجه موضوع این ماده برای هریک از ردیفهای بودجه کل کشور که در اعتبارات ابلاغی قید شده است جداگانه تنظیم می گردد و در صورتی که از محل اعتبار یک ماده هزینه یا یک برنامه هریک از ردیفها چند حواله موجود باشد جمع مبلغ هر ماده یا برنامه یکجا در مقابل عنوان مربوط در متن درخواست وجه قلمداد و صورت ریز آن شامل شماره حواله ها و مبلغ آنها به تفکیک ضمیمه درخواست خواهد شد.
ماده 9ـ ذیحساب باید در موارد مذکور در بند 1 ماده یک تا آخر فروردین ماه در موارد مذکور در بندهای 2 و 3 ماده یک تا آخر خرداد ماه هر سال تنخواه گردان حسابداری سال گذشته را به ترتیب زیر واریز کند:
1ـ برای اسناد هزینه که در سال قبل تهیه و پرداخت شده درخواست وجه به عنوان خزانه صادر و در ستون ملاحظات آن قید نماید که بجای تنخواه گردان محسوب و واریز شود.
2ـ برای اسناد پیش پرداخت که تا آخر سال قبل به مرحله تعهد نرسیده و همچنین اسناد علی الحساب که تا آخر سال قبل تصفیه نشده است درخواست وجه بعنوان خزانه صادر و در ستون ملاحظات آن با تصریح اینکه مربوط به پیش پرداخت یا علی الحساب بوده و به سال بعد منتقل شده است قید نماید که به پای تنخواه گردان محسوب و واریزشود.
3ـ مانده وجوه نقدی از بابت تنخواه گردان را با صدور فرم برگشتی بعنوان موجودی آخر سال به خزانه برگشت دهد.
تبصره ـ وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور می تواند بجای تهیه صورت ریز حواله های صادره یک نسخه صورتحساب نهایی یک ساله قبل را که به گواهی ممیز حساب رسیده باشد ضمیمه درخواست وجه موضوع بندهای 1و 2 این ماده نمایند.
ماده 10ـ ذیحساب شهرستان باید در اول هر سال تنخواه گردان سال قبل را به حساب تنخواه گردان سال جاری منتقل ومنتهی تا آخر خرداد ماه بترتیب زیر اقدام کند:
1ـ ماده وجوه نقدی از بابت تنخواه گردانسال قبل را به حساب سال جاری منتقل نماید.
2ـ برای اسناد هزینه که در سال قبل تعهد و پرداخت شده درخواست وجه عنوان خزانه صادر و وجوه دریافتی را به حساب سال جاری منتقل نماید.
3ـ برای اسناد پیش پرداخت که تا آخر سال قبل به مرحله تعهد نرسیده و همچنین اسناد علی الحساب که تا آخر سال قبل تصفیه نشده است درخواست وجه عنوان خزانه صادر و در ستون ملاحظات آن تصریح نماید که مربوط به پیش پرداخت یا علی الحساب بوده و به سال بعد منتقل شده است و وجوه دریافتی از این بابت را نیز به حساب سال جاری منتقل نماید.
تبصره ـ نحوه عمل این ماده در دفاتر حسابداری در دستورالعمل مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 11ـ تنخواه گردان موضوع ماده 3 در موادی که هزینه در جریان سال به مرحله تعهد برسد باید بلافاصله واریزشود.
ماده 12ـ درصورتی که تنخواه گردان حسابداری در مواعد مقرر در این آئیننامه واریز نشود خزانه مراتب را به وزارت دارایی گزارش خواه داد تا ذیحساب متخلف طبق مقررات تعقیب شود.
ماده 13ـ تنخواه گردان پرداخت به ترتیب زیر واگذار می شود:
1ـ به مأمور خرید برای خریدهای جزئی در حدود پرداختهای یک ماه که از مبلغ پنجاه هزار ریال تجاوز نکند به تشخیص ذیحساب
2ـ به واحد تدارکاتی برای خریدهای جزئی و متوسط در حدود پرداختهای یک ماه به تشخیص ذیحساب.
3ـ به اداره دولتی شهرستان که مصرف اعتبارات مربوط از طریق خزانه در اختیار آنها گذارده شده (موضوع ماده 65 قانون محاسبات عمومی) برای خریدهای جزئی و درموارد لزوم برای خریدهای متوسط در حدود پرداختهای یک ماه به تقاضای رئیس اداره مربوط و موافقت ذیحساب.
4ـ به دارایی بخش تابع برای پرداخت هزینه های ادارات دولتی محل در حدود پرداختهای یک ماه به تشخیص ذیحساب.
5ـ به واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که پرداخت هزینه و تنظیم حساب آنها را ذیحساب مرکزی عهده دار خواهد بود در حدود پرداختهای سه ماه.
6ـ به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای هزینه های مربوط در حدود پرداختهای شش ماه.
تبصره ـ تنخواه گردان موضوع بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 منحصراً باید به حساب بانکی واحد مربوط منتقل شود حسابهای مذکور در مرکز از طرف خزانه و در شهرستان از طرف دارایی و در خارج از کشور از طرف رئیس واحد مربوط افتتاح می شود و با امضای حداقل دو نفر که یکی از آنان جمعدار ذیربط خواهد بود قابل استفاده می باشد.
ماده 14ـ جمعدار وجوه مربوط به هزینه هارا درمواردی که تنخواه گردان پرداخت موضوع ماده 13 در اختیار دارد از محل تنخواه گردان مزبور پرداخت می نمایدذیحساب معادل مبلغ اسناد هزینه منضم به حواله که از طرف جمعدار تحویل می شود با رعایت تبصره ماده 3 و در حد و اختیار وجه در اختیار جمعدار می گذارد یا به حساب بانکی واحدمربوط منتقل خواهد کرد.
ماده 15ـ جمعدار باید در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 13 تا بیستم فروردین ماه و در موارد مذکور در بندهای 5 و 6 ماده 13 تا پانزدهم خرداد ماه هر سال تنخواه گردان پرداخت سال گذشته را با تحویل اسناد هزینه قابل قبول یا پرداخت وجه به ذیحسابی مربوط واریز نماید.
ماده 16ـ درصورتی که تنخواه گردان پرداخت در مواعد مقرر در این آئیننامه واریز نشود ذیحساب مراتب را به اداره کل تمرکز حسابها اعلام خواهد کرد تا جمعدار متخلف طبق مقررات تعقیب شود.
ماده 17ـ ذیحساب مکلف است با استفاده از امکانات و به وسایل مقتضی از قبیل بازرسی محل یا اعزام مأمور یا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن یا هر طریق دیگر به موجودی جمعدار رسیدگی و در صورت بروز کسری طبق مقررات مربوط اقدام کند. فواصل این رسیدگیها نباید از سه ماه تجاوز کند.
ماده 18ـ تنخواه گردان پرداخت در مورد واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور تابع دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور حسب مورد صادر و به موقع اجراء گذارده می شود.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14290
تاریخ تصویب :
1349/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :