جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.ماده 1ـ پیش پرداخت در موارد زیر قابل پرداخت است.
الف ـ وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادره و رای مدتی که در احکام ذکر شده است در موارد مأموریتهای بیش از یک ماه فوق العاده مأموریت جز در مواردی که در حکم تصریح شده باشد برای یک ماه پرداخت خواهد شد.
ب ـ وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بعنوان پیش پرداخت باید تأدیه گردد.
ج ـ وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه های متعلق پرداخت می شود.
د ـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و سایر نشریات موردنیاز و نظایر آن حداکثر برای مدت یک سال.
هـ ـ وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله در وجه وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی پرداخت خواهد شد.
و ـ مساعده حقوق و مزایای مستخدمین طبق دستورالعمل وزارت دارایی.
ز ـ سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص بطور پیش پرداخت باید تأدیه شود درحدود ضوابط مقرر.
ماده 2ـ پیش پرداخت در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حسابداری یا تنخواه گردان شهرستان (وجوهی که طبق ماده 66 قانون محاسبات عمومی از طرف خزانه به حساب بانکی ذیحساب شهرستان منتقل می شود)پرداخت خواهد شد.
ماده 3ـ پیش پرداختهای مندرج در ماده یک بشرح زیر باید واریز شود:
پیش پرداختهای موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأمورین.
پیش پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
پیش پرداختهای موضوع بندهای (ج) و (د) و (هـ) پس از تحویل کالا.
پیش پرداختهای موضوع بند (و) در موقع پرداخت قطعی.
پیش پرداختهای موضوع بند (ز) به ترتیبی که در مقررات مربوط پیش بینی شده است.
تبصره 1ـ در صورتی که پیش پرداخت در مواعد مقرر در این ماده از طرف گیرنده وجه واریز نشود ذیحساب مکلف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن از محل هرگونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند تا معادل پیش پرداخت تهاتر نماید.
تبصره 2ـ مستخدمینی که وجوهی به عنوان پیش پرداخت دریافت داشته اند در صورتی که در مواعد مقرر در واریز آن اقدام نکنند بر طبق مقررات مربوط مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 4ـ در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذیحساب مکلف است در حدود امکانات تنخواه گردان حسابداری یا تنخواه گردان شهرستان حسب مورد یا معادل مبلغی که به موجب درخواست وجه مربوط از طرف خزانه در اختیار ذیحساب گذاشته شده به طور علی الحساب پرداخت نماید.
ماده 5ـ هرگونه تغییر و اصلاح این آئیننامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی می باشد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7649
تاریخ تصویب :
1349/12/27
تاریخ ابلاغ :
1350/02/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :